Chaza uhlelo lokuhweba okusekelwe kwesikrini - Chaza okusekelwe

Imfazwe phakathi kwemidlalo kamabonakude engu Uzalo kunye neSibaya izakudlulela nakubadlali beqonga bale midlalo njengokuba uninzi labo lukhethwe kumawonga eSimon Mabhunu Sabela Awards ( SMSA) azakubanjelwa eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre, eThekwini, ngomhla we. Uma uhlelo lwakho lokusebenza lisebenzisa izimpawu zokuhweba zenye inhlangano ngendlela engabangela ukuhlangahlangana, uhlelo lwakho lokusebenza lungahle lumiswe.

IsiTatimende soHlelo lweziFundo. Ulwazi lwaphambilini
Udlala umculo omnandi kodwa angiboni ukuthi ungambekezelela uma engena nsuku zonke ngoba naye unokuphindaphinda amatemu akhe isikhathi esiningi, njengokuthi for the life of your time and the time of your life. Nakulo nyaka kukhona uhlelo olubizwa nge- Our Perfect Wedding oludlala kuMzansi Wethu ekuChannel 163 ku- DStv. Ukusiza Intsha Ukuba Ibhekane Nenselele IZWE, izitayela nezimfashini zalo bekulokhu kushintsha njalo. IZIVIVINYO ZOKUPHELA KONYAKA: [ IPHEPHA 1, 2 & 3] ( 30 Oktoba – 10 Novemba ).
ISIULU ULImI LOKWENGEZA LOKUQALA AmABANGA 7- 2 ISITATImENDE SENQUBOmGOmO yOHLELO LOKUFUNDA NOKUHLOLA DISCLAIMER In view of the stringent time requirements encountered by the Department of Basic Education to effect the necessary editorial changes and layout. Ushintsho luphawuleka ngisho nakakhulu manje ngenxa yobuchwepheshe banamuhla.


15) > Ubhalomagama. > Kufundwa incwadi yebanga 12 > Kufundwa iphepha lesithathu.

> Kufundwa inkondlo. IsiGaba esiPhakathi neNdawo AmaBanga 4- 6.

NGABE KUYINI UKWALIWA AMAKOKOLOSHE NA? > Ukusetshenziswa kolimi.
LukaZwelonke ( uTAHFUZWE) ISITATIMENDE SENQUBOMGOMO YOHLELO. IZIVIVINYO ZEFEYIZI 1 ( Disemba ) UKUBUKEZA.

Ukwephulwa kophawu lokuhweba ukusebenzisa okungalungile noma okungagunyaziwe kophawu lokuhweba olufanayo noma licishe lifane ngendlela engabangela ukuhlangahlangana njengomthombo walowo mkhiqizo. Le yinxaxheba yemilayezo yokufundisa ngokuNdwendwela ibonisa iindlela ezininzi zobufundisii boMsindisi.

3 Ukubuka ngamafuphi uHlelo lokuFunda lolimi 13. Usetshenziswa kakhulu amabhizinisi usetshenziswa kakhulu izindawo zokuhlala.

> Kufundwa incwadi. Amapolisa aseGcuwa athi awanabungqina okwangoku ukuba umzimba ocholwe kude kufuphi necawe iButterworth Christian Centre ngokaMlondolozi Solombela owalahleka kunyaka ophelileyo esiya emsebenzini kwisibhedlele saseMadwaleni Hospital eXhorha. IsiTatimende seNqubomgomo. Uhlelo olubuyekeziwe lokwehliswa komthwalo kugesi luzoqala ukusebenza kusukela mhla ka 7 ephreli indawo ibhulokhi indawo ibhulokhi indawo ibhulokhi indawo ibhulokhi indawo ibhulokhi indawo ibhulokhi.

SENQUBOMGOMO YOHLELO LWEZIFUNDO NOKUHLOLA KUKAZWELONKE AMABANGA 10- 12 IZILIMI. Lolu hlelo luhle ngoba lukhombisa abasuke bezoshada ukuthi izinhlelo zibhediswa yizinto ezincane nje engingabala kuzo ukungalandeli isabelo mali abasuke bevumelene ngaso.

Incwadi yobungani. WBHS Assessment Programme ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA: IBANGAUHLAKA LONYAKA KA- UKUHLOLWA KWASEZIKOLENI THEMU 1 ( 16 January – 28 Marchweeks of teaching) Ubhalomagama.

Ngike ngalalela uhlelo lukaGrant Shakoane kwiVuma FM etholakala ku- 103, cha lo msakazi udalelwe khona ukungena kanye noma kabili ngempelasonto. ISITATIMENDE SENQUBOMGOMO YOHLELO LWEZIFUNDO NOKUHLOLA KUKAZWELONKE SEBANGA LE- 10 KUYA KWELE - 12 1.

UMsindisi Wethu uKrestu, ubizwa ngeNdodana eZelwe Yodwa ngokuba Nguye kuphela umntu ehlabathini ozalwe ngumama wenyama kanye noTata onobomi baphakade. Lesi yisimo sokungenzwani nokuthile nesivukuza ukugula okuthile ( okuvame ukuba yi- rhinitis/ isifuba somoya).

Ngale ndlela uHlelo lweziFundo lukhulisa ulwazi lwezimo abaphila kuzona,. Izinhlobo zezindaba.


KUPHAZAMISEKE okwesikhashana ukwethulwa kwesabelo sezimali soMnyango wezoLimo KwaZulu- Natal esiShayamthetho eMgungundlovu izolo kutheleka obenguMengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma. ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA yoHlelo lweziFundo nokuHlola.

Chaza uhlelo lokuhweba okusekelwe kwesikrini. Incwadi yomsebenzi.

CHAZA-UHLELO-LOKUHWEBA-OKUSEKELWE-KWESIKRINI