Funda konke mayelana nokukhetha kokuhweba - Kokuhweba konke


Zazibona sengathi uJeremiya uwathena amandla amabutho akwaJuda. Ngaphezu kwakho konke, siyofuna ukucela uJehova ukuba asiqinise, asiphe amandla okuqhubeka sithembekile kuye nokuba singalahlekelwa ukulinganisela, kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani.
Kunomushwana ophindwayo. Lo mprofethi wafakwa emgodini omnyama oyijele ngaphansi kwezimo ezimbi kakhulu kangangokuthi emva kwezinsuku eziningi wesaba ukuthi uzofela khona.

Abaningi babalingisi babephila impilo yokuzinaka bona, bengakwazi ukubekezelela uNkulunkulu ukuthi enze intando yakhe. If God is for us, who can be against us?

Akukhulunywa nomuntu oyedwa, kepha neqembu. Uma izingane zakho zikucela ukuthi uphinde ufunde indaba.
Sep 03, · merengue tipico dominicano kerube ortiz. ( Funda uJeremiya 37: 3, 15, 16.

La Funda: El Prodigio, Cristian La Guira, Bebe Tambora, Joselito, Frandy Sax, Mini Mambo, El Blachy! Funda konke mayelana nokukhetha kokuhweba.


Into yesibili ngukuthi ngasosonke isikhathi igama elithi wena lishiwo kulezizindimana ezimbili, ngubuningi esiGrikini. Kepha uNkulunkulu uma enza intando yakhe

* Funda Isifundo saleliviki ukulungisela iSabatha likaJanuary 16. ) Ngemva kwalokho, uJeremiya wakhululwa isikhashana, ezinye izikhulu zancenga uZedekiya ukuba ambulale. ( Filipi 4: 13 ) Ukulondoloza ubuqotho bethu kuNkulunkulu kubaluleke kakhulu ukudlula ngisho nokulondoloza ukuphila kwethu kwamanje. Funda ngakho konke lokhu encwadini kaGenesis, impilo yonke igcwele lapho, ibekwe kahle njengoba kubekwa i­ novel yanamhlanje.
Konke KuYehova kuyenzeka. Uyiphindaphinde, kwenze lokho!

Kamuva, uPawule uyakhuluma ngemizimba yethu iyithempeli likaMoya oNgcwele mayelana nokukhetha kwethu ku- 1 Korinte 6: 15- 20). Lokhu kwenza ukuthi zithole ulwazi olusha ngezinto ngendaba leyo njalo lapho ufunda.

Funda kanye nezingane ezindadlana ngesikhathi zizama ukufunda amagama asekhasini kanye nawe, ukhombe amagama ngesikhathi niqhubeka. Ekubhubhiseni imindeni kanye namaqembu abantu, Kepha kukho konke, ukwethembeka kukaNkulunkulu, lapho ephasa futhi ondla abantwana bakhe abahlukumezwayo, kuyaqhubeka.

FUNDA-KONKE-MAYELANA-NOKUKHETHA-KOKUHWEBA