Imali engakanani iningi elingaphambili - Elingaphambili engakanani

• Mkhokhele imali yokuzisholo ngokwenza imisebenzi yasendli- ni, noma uma umntwana emdala. Indlela yesibili abathola imali ngayo ukukhokhisa abantu bekhokhela izidingo ezifana namanzi, ugesi, ukuthuthwa kwemfucuza nokusetshenziswa kwezakhiwo zikamasipala ezinjengezinkundla zemidlalo.

Imali engakanani iningi elingaphambili. Okuhle ngokubekela ikusasa wukuthi imali iyakhula okusho ukuthi uyakwazi ukuthenga izinto ezimqoka ngaphandle kwesikweletu.

Kwesinye isikhathi ukuqgokwa komfaniswano kuhlukumeza ilungelo labafundi lokufunda. Ukonga imali yinto ebalulekile kuleli. Iningi labantu lisizwa wumshwalense ukubhekana nalezi zimo kodwa lokhu akwanele. Kuphinde kubeke nomthwalo emahlombe othisha okumele babheke ukuthi umfaniswano lo ugqokwe ngendlela efanele yini.

Iningi lalabo okuyimanje bongela impesheni kungacishe kwenze-. Ekhokha imali eningi ukuze izingane zakhe zikwazi ukubukeka njengezinye.

Okokuqala, bazakhela imali ngokukhokhisa abantu abanempahla enjengomhlaba, izindlu namabhizinisi ama- rates asuselwa kwinani lempahla yabo. Ayikho indlela yokubala ukuthi uzodinga imali engakanani uma usuthatha umhlalaphansi ngoba akekho owaziyo ukuthi yini.
Lokhu kungenxa yokuthi kunzima ukukala imali ongayonga, kunzima nakumuntu oqeqeshiwe kwezezimali. Njalo uma uNgqongqoshe weMali ekhuluma, akalishiyi elokuthi akkuvalwe amaphakethe, kuvulelwe imali engenayo, kuncishiswe ephumayo.
Ucwaningo oluningi luveza ukuthi yize abaningi besuke bebale nokonga imali ezintweni abafisa ukuzenza, iningi labo aliphumeleli ukukwenza lokho. Iningi labantu libona kuyinto yabamhlophe ukuvakasha ekubeni kunezindawo eziningi abangaya kuzo kuleli, ngisho naphesheya kwezilwandle. Amandla atholakala ngokulondoloza imali Iningi lethu licabanga ukuthi alinamali eyanele ukuthi. Ina Cronjé, MEC for Finance in KZN, and custodian of the KZN Financial Literacy Association This series of articles on Financial Literacy is sponsored by the Provincial Treasury,.
IJust Imagine Concepts sayisungula nodadewethu ngoba sifuna abantu bazi ngokuvakasha, nezindawo abangaya kuzona nokuthi bangasebenzisa imali engakanani. This series of articles on Financial Literacy is sponsored by.


Iningi labasebenzi longa imali engaphansi kwezobalondoloza uma sebethathe umhlalaphansi ngenxa yezizathu ezehlukene. 12 IMALI S EKUKUNINGI okushi- wo kwezokusakaza muva nje mayelana nokusula.
UKHESHI KA R6000! Lokhu kunika othisha umsebenzi omningi.

IMALI-ENGAKANANI-ININGI-ELINGAPHAMBILI