Indlela esibhekwa ngayo ngaphambili - Esibhekwa ngaphambili

Ishaya ngamarimu aphakathi kuka- 21 no- 22 inch. Indlela esisebenza ngayo ukuze siqinisekise.

Ukuthobela kweNestlé ngokuphathelele imigaqo yayo yoshishino kusoloko kuhlolwa. Ngakhetha ngokucophelela ukuthi iyiphi indlela engangizoyithatha, ngaya emakethe ngafike ngathenga konke ukudla nezinye izinto engangizozidinga.

Izithakazelo zesibongo esithize, indlela okutuswa ngayo kuteketiswe amaqhawe akulesosibongo akhombisa ubuqhawe ngezindlela ezahlukene ezibalulekayo. Indlela esibhekwa ngayo ngaphambili.
NJENGOBA nje abazali bekhathalela abantwana babo futhi befuna baphumelele, kanjalo noBaba wethu osezulwini uyasikhathalela futhi ufuna siphumelele. Ebona indlela ababehlakaniphe ngayo, benobuqili futhi benenkohliso ngayo laba bantu, wanyanya kakhulu ( lena indlela uMoya oNgcwele owawusebenza ngayo ngaleso sikhathi, ukuze umphelelise), ngakho wayeka eneminyaka eyi- 18 ukuya esinagogeni.
Uma kade kuyiwe empini, insizwa yakuleso sibongo ikhombise ubuqhawe, noma kuthi imfuyo ihlaselwe isilwane sasendle, enye yezinsizwa ibhekane nokufa ilwe naleso silwane isinqobe. Indlela Ongaphumelela Ngayo. Ndamnqakula ngesandla ngaphambili, ndeva ukuba ubudoda bakhe bungaphantsi nakubhontsi wam, ndamxelela ukuba akayiyo le mbewu ndityala ngayo. Ngaphakathi ikhanya ngemibala engu- 10 eyehlukile futhi abagibeli banezindawo eziningi zokubeka izinkomishi nezokushaja nge- USB.

Lapho mina ngimi phansi. Ngokwesibonelo, cabanga ngokungaqondi uKunihito, okukhulunywe ngaye esihlokweni esandulele, abhekana nakho lapho ebonisa isizotha ngendlela esibhekwa ngayo ngokwesiko lakubo. Ukukha phezulu nje, iRange Rover Sport bayithuthukisile indlela ebukeka ngayo ngaphambili nangemuva. Ngaleso sikhathi, uzoqhubeka ngenjabulo nokuhamba ngendlela okufanele uhambe ngayo.

Lokho kukodwa nje kungenza ngikwazi ukulihlikiza ngayo yonke indlela engifisa ngayo iqhuzu. Ngiyehla ngenyuke ngiwukhombe emaceleni.

Ukuhlolisisa izindinganiso zemiBhalo kamuva kwamsiza ukuba enze izinto ngendlela elinganiselayo. Nganquma ukuya nomkami olwandle sizitike ngenyama yethu encane yokosa.
Ikusasa liyokhanya ngezinga elikhulu, kodwa into eyinhloko manje ukuphumelela ukuhamba lesi sigaba sokugcina sendlela. Ngimbone ekhamisa kuba sengathi usephelelwe umoya.

” Leyo yintetho eyenziwe yinkosikazi yakwaNdudula, uBulelwa, kwiNkundla ePhakamileyo eMonti, ngethuba ichaza ngobudlelwane eyayike yanabo nelinye lamangqina kwityala ajongene nalo lokubulala umyeni wakhe uSakhekile Ndudula.

INDLELA-ESIBHEKWA-NGAYO-NGAPHAMBILI