Indlela yokubala inani lezinketho zabasebenzi - Inani indlela

Indlela yokubala inani lezinketho zabasebenzi. Kungenzeka ukuthi isahluko nevesi akuveli ekhasini lokuqala elibonisiwe; mhlawumbe yincazelo evela kuqala.


Ngesinye isikhathi avakatshela imideni yawo. Tshala imbewu yethemba futhi uvundise ukuphila kwakho ngezenzo ezikhiqiza imizwelo emihle.

Lungisa indlela obheka ngayo izinto ngendlela obuyokwenza ngayo ukube bewunakekela ingadi. โ€ โ€” Kolose4: 6.
Kwezinye izimo, kuqala incazelo yevesi, kube nendaba ehlukile, bese kuqhubeka incazelo. Banebutho lakhe bathi nabaqeda ukuhlula ama- Amalekhi epini, akhange asayingena yokuthobela uJehova, wathoma ukuzenzela izinto ngeyakhe indlela.
Kanti ayenelisa lokuhambela noma abantu abangasona zihlobo zawo nxa ekubuke akuthanda nje. VOA Ndebele Audio Tube to Record Studio 7 Whole.


Inani lapho impahla ibonwa khona kusitatimende sesimo sezimali ngemuva kokudonsa noma yikuphi ukwehliswa okuqoqiwe kokulahlekelwa kokonakala okuqhubekayo. Apr 24, ยท by Velempini Ndlovu.

Indlela Yokuthola Incazelo. Lelitshe lomsoco akufanele liphakelwe izimbuzi lilodwa kufanele kubekhona okunye ukudla ezikutholayo. INTSHA IYABUZA IKHASI LEMISEBENZI Indlela Ongachaza Ngayo Izinkolelo Zakho Ngocansi โ€œ Nazi ukuthikufanele nimphendule kanjaniumuntungamunye. Amadlozi aziveza ngendlela ezehlukeneyo ebantwini.
Amakhasi alandelanayo ezikhombweni ( ngokwesibonelo, yilawo anomBhalo nencazelo yawo. Wababalela izinto ebekufuze zibhujiswe, bewazakhela nelitje lesikhumbuzo ngokuziphakamisa. Siphula ukhula olunoshevu oluwukuba nemicabango yokuphelelwa ithemba nengemihle. Indlela yokukhanda itshe lomsoco nomdlandla eliphakelwa izimbuzi Le ncwadi ichaza iphinde ikhombise izithombe zokwakhiwa kwentshe lomsoco elinikwezwa liphakelwa izimbuzi.

INDLELA-YOKUBALA-INANI-LEZINKETHO-ZABASEBENZI