Indlela yokukhokha intela yentengo - Indlela yentengo

Intela Yesithutshana kakuyona intela ehlukile. Lokuguqula indlela uHulumeni athenga ngayo izimpahla kanye nezinye izidingo.

Inothi: Uma umsebenzisi ekhansela okubhaliselwe noma kunini phakathi nesikhathi sesilingo, okubhaliselwe kuhlala kusebenza kuze kuphele isilingo, futhi. Ukunyuswa kwentela yentongo angeke kube nomthelela.

Ikheli Lasehhovisi: 314 Admin Building, Westville Campus, University of KwaZulu- Natal, 4041. ② ⑦Iminyango ihlela izinhlelo zayo futhi inikeze indlela ezosebenzisa ngayo imali ekufezekiseni izidingongqangi zoluntu.

Iyindlela yokukhokha intela oyibiziwe, yenzelwe ukuqinisekisa ukuthi umkhokhintela akakhokhi isamba semali enkulu lapho ebuyekezwa, lokhu intela ebiziwe ihlakazwa icazwe kuwo wonke unyaka wokubuyekeza. Izinketho ezehlukahlukene eziningi zokubhadala ku Mango zihlanganisa iFNB Cell Pay Point nama voyager miles, amakhadi aweEdgars noma iJet, ukuthenga noma ukubhadala eShoprite nasemakhawunteni eCheckers Money Market, noma ukudluliselwa ngqo imali ngokusebenzisa " SID" unezela lula indlela yokukhokha.

INombolonkomba yokukhokha ( i- PRN) ekhethekile izokbe isifakiwe kwi- EMP201, futhi izokusetshenziselwa ukuxhumanisa ukukhokha nesidaluli sakho kanye ne. Intela yentengo ngo 1 phesenti ibe ku 15 wamaphesenti, nokucosha kwezinye izinhlelo zentela. Kusukela mhlaka- 1 kuNdasa, amabhizinisi amancinyane afanelekile abhalisele Intela yenzuzomthamo angakhetha futhi ukuzibhalisela i- VAT inqobo nje uma yonke imibandela yokuzibhalisa ngokuzikhethela kwi- VAT beyigcwalisa. Konke lonke kuhloswe ngakho ukuqinisekisa.

Indlela yokukhokha intela yentengo. INTELA YENTENGO 81, 4 BN 8, 2 EKAPHETHILOMU 47, 5 BN 4, 8 NOKUNYE 62, 7 BN 6, 3 ISAMBA ESIHLANGENE 993, 7 BN 100, 0 ingculazi ( HIV/ AIDS) ngo- / 17 ukuze kwandiswe imishanguzo.
IsiKhwama Somhlalaphansi Senyuvesi yaKwaZulu- Natali Inombolo Yokubhaliswa: 12/ 8/ 31608 Ikheli Elibhalisiwe: 10 Torsvale Crescent, Torsvale Park, La Lucia Ridge Office Estate, La Lucia. Ngosuku ngemuva kokuphela kwesilingo, indlela yokukhokha yomsebenzisi iyakhokhiswa ngentengo ephelele yokubhalisa, ebonakala kabusha kusetshenziswa isikhathi sokubhaliselwe.
INDLELA-YOKUKHOKHA-INTELA-YENTENGO