Indlela yokuthengisa emakethe yezimakethe ngekhandlela - Yezimakethe yokuthengisa

Aug 11, · Kenziwa yini abantu besifazane bazihlanyiswe uma beshelwa. Cela ningifundisa indlela yokushela intombi.

Yintoni akhuthazwe ukuba ayenze amabandla aneendawo ezinabantu abaninzi abahamba ngeenyawo? Ngale ndlela yokwethulwa kwabalingiswa: " Kwindlela esadrama, umbhali noma umlobi uvumela abalingiswa bakhe ukuthi baziveze bona kithi ngamazwi abo noma ngezenzo" ( Kenney. Ngiyafakaza ngesipho esikhulu kakhulu esiyisu likaBaba alenzele thina. 1 Amabandla aneendawo ezinabantu abaninzi abahamba ngeenyawo aye akhuthazwa ukuba aququzelele ukushumayela kuzo, esebenzisa iitafile okanye iitroli zoncwadi.

Inzame yomculo wehawusi ohlanganyelweyo kaDJ Mizz, Merlon noMondli Ngcobo, uvuselele imeko- bume yomculo waseMzantsi Afrika. Ukuba kusetyenziswa iitroli zoncwadi, ubuncinane kufanele kubekho umvakalisi omnye osecaleni kwayo okanye ohleli ngakuyo.
Angisakhumbuli ngakugcina nini ukushela, Angiyona lenhlobo elandela amantombazane ithi EKSE SISTERS,. Umthelela wezombangazwe emahositela ongazange ube muhle usabonakala nanamuhla.

Thola sonke isikole sibambe iqhaza, wonke umfundi efunda! IMPILO yomuntu ibalulekile emhlabeni.


Lena- ke yiyona ndlela abalingiswa abavezwa ngayo kithina kwidrama, njengoba phela negama liyazisho nje lithi lena yindlela “ yobudrama”. Amacebiso asuka eBhayibhileni anokuninceda niyeke ukuqumbelana.

Indlela yokubona ukuthi sechamile/ seyachama uzozwa kungathi uyavaleleka umunwe[ kubengathi uyawuminca kanje] # NB : ungakhohlwa ukwenza yonke lento ngezandla ezihlanzekile ezinqunywe izinzipho kamnandi ( y). Apha ndingumhambi.
Phaya eGol' gotha Iyavulwa indlela Ngegazi elophayo Senzelwa khona ikhaya. Indlela yokuthengisa emakethe yezimakethe ngekhandlela.


Ngisho neyababulali imbala nayo ibalulekile, yize bekusaba ukubulawa. Nokho nokho kunje apha Ukuba mna ndilulo undwendwe Kwano wasemzini.

Indlela esizwa ngayo izinto ziyiyona ivamile ukuhluka kulokhu eziyikona ngempela kuze kube uKrestu uba yisisekelo ezimpilweni zethu aphinde aphilise imizwa ehlukumezekile. Indlela yokupheka igalikuni eliyisimanga Kubantu abaningi, ukulindela ukuvuthwa kwegalikuni erostwayo ngesikhathi senjabulo yinto enhle.


Xa nixabana neqabne lakho, niphela niyeka ukuthethisana nize niqumbelane ixesha elide. Singafunda indlela uJehova enza ngayo izinto ngombana wathumela iNdodanakhe elizibulo kusukela ezulwini bona ize ephasini.

Indlela ongaletha iHora loKufingqwa kumphakathi wonke. Funda ikhasi- elilodwa lethu ngokuba kungani imfundiso yekhompyutha sayensi ibalulekile, kanye nokuthi ungasiza kanjani ngokweseka iHora loKufingqwa.

Ingoma, eyayilungelelaniswe nguBlack Coffee, yatyunjelwa kwi- Metro FM Music Award njengeyona Ngoma yeCwecwana leNgoma eyoDwa eNkqenkqeza Phambili kwiveki ephelileyo. Indlela yokukhanda itshe lomsoco nomdlandla eliphakelwa izimbuzi Le ncwadi ichaza iphinde ikhombise izithombe zokwakhiwa kwentshe lomsoco elinikwezwa. Bhala phantsi indlela obuvakalelwa ngayo ngoxa benixambulisana, uze ucele neqabane lakho lenze okufanayo. Posted on August 11, by mthaka.
Lena futhi yindlela abantu abaziveza ngayo kithi empilweni. ( Jwanisi 1: 14, 18 ) Lokha isephasini, iNdodana le, uJesu Krestu, yamlingisa kuhle uYise wezulwini kangangobana ukubona uJesu.
Liyindlela okuyiyo yodwa engenaphutha eya ekuthuleni nase njabulweni. Ngokomzekelo, umyeni usenokubhala athi, “ Ndicinga ukuba ukhetha ukuhlala nabahlobo bakho kunokuhlala nam.

INDLELA-YOKUTHENGISA-EMAKETHE-YEZIMAKETHE-NGEKHANDLELA