Intela eyinzuzo yezindleko ezikhethweni ezingekho ngaphansi kwamakhono - Ngaphansi yezindleko


Uzuko kuThixo enyangweni, Uxolo emhlabeni, Inkolelo ebantwini. Kusekela ukuthuthuka kwamakhono ezingane okufunda nokubhala okokuqala.
INGXENYE 6 Indlela Abantwana Abawuntshintsha Ngayo Umtshado INGXENYE 7 Lingamfundisa Njani Umntanenu? INGXENYE 9 Khonzani uJehova Liyimuli.

INGXENYE 5 Lingenzani Ukuze Lingaxabani Lezihlobo? Lokhu kusho ukuthi yilelo nalelo gama elisebenze enkulumeni linomsebenzi walo.

Isakhi akulona igama kodwa sihlangana nesinye kwakhe igama, okuyilona elinencazelo. Iqiniso lithi angazi ngaluthwa yini kulo muntu. 11 lokuqondisisa lezingane likhula, izingane zidinga amathuba amaningi okukhuluma ulimi olulula. Ekonomiese produksiehoeveelheid ukwenza inani elithile lemikhiqizo ngendlela eyongayo economies of scale skaalvoordele ukonga okudaleka ngokwandisa umkhiqizo effective capacity effektiewe kapasiteit umkhiqizo ophelelisiwe owenziwa ibhizinisi ( ifekhthri) eliqhubeka nokuwenza ngaphansi kwemibandela ejwayelekile effective interest rate. INGXENYE 8 Ungenzani Nxa Kungaba lezinhlupho? EZOTHANDO: Kunzima nokujabula ekamelweni ngenxa yendoda engasebenzi Izindaba / 8 February, 3: 54pm / MO & PHINDI Umbuzo: Ngagana indoda engishiya ngeminyaka ewu- 22 ubudala kanti mina manje ngineminyaka ewu- 34.

“ Kuyintokozo kimina ukuthi uk- wakhiwa kwebhuloho iNsuze kwen- zeka ngemuva kokuthi ngesikhathi ngisasekomidini lezokuThutha esiShayamthetho sahambela kule ndawo yaseNkandla. Intela eyinzuzo yezindleko ezikhethweni ezingekho ngaphansi kwamakhono.

Sigcine sikhuluma ngezakhi ezihlangana kuvele igama. Lokhu kunikeza isisekelo sokufunda ukufunda nokubhala eBangeni 2 no- 3.
Ngenkathi ikhono. Ngaphansi kobuKhosi bakwaMag- waza ekuphendulweni kwesoyi lomgwaqo u- P706 oxhuma ibhuloho lezimoto elisezingeni eliphezulu emfuleni iNsuze.

UMBUZO: Ngishade ngo- nomyeni wami ngenqubo yasesontweni yokuthi akujolwa futhi asibonani size sishade.

INTELA-EYINZUZO-YEZINDLEKO-EZIKHETHWENI-EZINGEKHO-NGAPHANSI-KWAMAKHONO