Intela yokukhethwa kwabasebenzi - Yokukhethwa kwabasebenzi

Simbonile enyusa intela yezimpahla ehlohlwa wuMnyango wezeziMali, ” kusho uDlamini. Ngokuya ngokomthetho lo, uKomitjhinara uqatjhwa isikhathi seminyaka.
Intobeko Izisa Iintsikelelo Ulwazi lwenyaniso kunye neempendulo zemibuzo yethu ziza kuthi xa sithobela imithetho kaThixo emikhulu. Bhala amagama angama- 340 ukuya kuma- 390 kwisincoko ngasinye.
Intela yokukhethwa kwabasebenzi. IKOMITJHINA YABASEBENZI BAKARHULUMENDE.

Ndikhangela umdla kukholo nemithandazo yenu xa ndiphendula ithuba eliyintsikelelo lokuthetha phambi kwenu nakunye nani. Official gazette n o special of 08/ 12/ iteka rya minisitiri w’ intebe n° 239/ 03 ryo ku wa 08/ 12/ rigena inshingano, imbonerahamwe n’ incamake y’ imyanya y’ imirimo,.

( Ohlolwayo akumele aphendule umbuzo omude kanye nombuzo omfushane encwadini eyodwa/ efanayo). Iteka rya minisitiri w’ intebe no35/ 03 ryo ku wa 27/ 02/ rigena inshingano, imbonerahamwe y’ imyanya y’ imirimo, imishahara n’ ibindi bigenerwa.

USihlalo webhodi leNSFAS, uMnuz Sizwe Nxasana, uthe ngonyaka baqoqa cishe u- R240 million ekubeni imali abakweletwa yona ibalelwa ku- R6 billion. Oletha imibandela ye - PSC neendaba eqalene nazo.

ISIQEPHU A: IZINKONDLO UMBUZO 1 ( Umbuzo omude) Mama Liph' Igama Lami? Ingingo ya 4: Uruhushya rw‟ ubutumwa bw‟ akazi imbere mu Gihugu Umuyobozi w‟ urwego umukozi akorera cyangwa undi yabihereye ububasha ni we utanga uruhushya rw‟ ubutumwa bw‟ akazi imbere mu Gihugu.

B azalwane noodade bam abatha- ndekayo, ndibulela ukuba ndi- nani ngalentsasa. Uma kungase kufakwe intela ethe xaxa ngeke bakhale ngoba bahlomula kakhulu, ” usho kanje.


Indlela yokufeza lokhu ukuthi uHulumeni ayehlise isabelo semali womholo ngamabhiliyoni angu- R10 ngonyaka ka / 18 kanye nangamabhiliyoni. Ngcono ngaphakathi kwabaSebenzi bakaRhulumende nokuthuthukisa ubugugu.

Ngaphuphunyelwa Yisisu NGOMSOMBULUKO, ngo- April 10,, kwakushisa futhi libalele, ngakho ngaphuma ngayokwenza izinto ezithile. Official Gazette n° Special of 16/ 10/ 29 aho asanzwe akorera, kandi akamara nibura amasaha atanu ( 5) mbere yo kugaruka. Ngangiqala inyanga yesine ngikhulelwe, futhi nakuba ngangingenamandla atheni, ngangijabule ngokuba ngaphandle. Kwemali, uzokwandisa intela, futhi nokuqashwa kwabasebenzi bakaHulumeni kuzobhekwa ngeliso elikhaliphile njengoba kungaphezulu kwezinye izisabelo zemali.

Makuvele lokhu: Umqondo wenkondlo : ukuhushulwa kwezisu/ ubuhlungu obuziwa umbungu. 2 ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA - P3 ( MEMO) ( NOVEMBA ) ICANDELO A: IZINCOKO UMBUZO 1 Khetha isihloko sibe SINYE kwezi zilandelayo ubhale ngaso isincoko.

Uthe phezu kokufa kwabasebenzi abangu- 44 ababetelekela iholo elingcono ngo- kodwa abaphathi bezimayini abafuni ukuthuthukisa impilo yabasebenzi kunalokho bagxile ekubadilizeni. Batho Pele Principles: Consultation: Citizens should be consulted about the level and quality of the public services they receive and, wherever possible, should be given a choice about the services that are offered.

Yokukhethwa kwaboKomitjhinara ilawulwa mThetho weKomitjhana yezabaSebenzi bakRhulumende, umThetho we- 1997. I declare that stylistic techniques in the short stories of d.

Le memorandamu inamakhasi ayi- 19. NTULI is my own work and that all sources I have used or quoted have been indicated and acknowledged by means of complete references.

Uma ohlolwayo ephendule imibuzo engaphezulu kwalena ebekumele ayiphendule, maka kuphela impendulo yokuqala/ okokuqala okuphenduliwe.

INTELA-YOKUKHETHWA-KWABASEBENZI