Intela yokukhokhelwa kwezimali ngaphambili - Ngaphambili kwezimali

2 Ukusuka kwesinye isikolo usiya kwesinye Uma ungasuka esikolweni uye kwesinye esiyilunga lesikhwama seISASA, kuyisinyanzelo ukuthi imali onayo nenzala yayo idluliselwe esikolweni sakho esisha. Lokhu kuyokwenza ukuthi uhlale uyilunga lesikhwama.
Ngakho, njengoba kushiwo ngaphambili, ukuze ithole ukuthi sicabangani futhi ihlonze noma yibuphi ubuthaka obungokomoya esinabo, imimoya emibi kufanele ibhekisise izenzo zethu— okuhlanganisa nohlobo lokuzijabulisa esikukhethayo. Intela yokukhokhelwa kwezimali ngaphambili.

Intela uma uthatha umhlala- phansi. NGEKE yehle intela yezimpahla iValue Added Tax ( VAT) ngisho abantu bangabhala izincwadi zezikhalo.
Ningavumeli ukuthi imali inixabanise ngala maholidi Izindaba / 22 December, 10: 27am / LUNGI LANGA Izithandani zingazigwema izingxabano ezihambisana nokusetshenziswa kwemali ngokuthi zixoxisane kuqala uma zizothenga. Usho kanje uDkt Mampho Modise oyiPhini loMqondisi Jikelele eMnyangweni wezeziMali kuzwelonke, emcimbini wokuhlahla isabelomali obusophikweni lwaseWestville, eNyuvesi yaKwaZulu- Natal.


Ikhishwe I- Accounting Standards Board Ngo- February ACCOUNTING STANDARDS BOARD IZINGA LE- GRAP LEZITATIMENDE ZOKUHAMBA KWEMALI ( GRAP 2) Uma ukuziphatha komKristu kubonisa ukuthi ujatshuliswa amabhayisikobho noma izincwadi ezigxile.

Manje kuNgqongqoshe Wezobulungiswa, lona wesifazane UDolores Delgado García, intela ephakanyisiwe ekukhokhweni okukhulu eminyakeni yabo ye- 55, kube utshani kwamandla kwamanzi indle kwezimali agodliwe futhi okukhethekile abalaleli wangaphambili uKhomishana Villajero futhi engaziwa kakhulu, aminyene futhi. Isamba esingabanjelwa intela uma usushiya emsebenzini sesikhulisiwe sisuswa kuR22 500 saya kuR25 000, kodwa- ke kumele ukhumbule ukuthi noma ngabe yisiphi isamba semali osithatha singabanjelwa intela uma usushiya emsebenzini siyokwenza ukuthi kunciphe isamba ongeke ukhokhiswe kuso intela uma usuthatha umhlalaphansi.

Ikhishwe yi- Accounting Standards Board Ephreli ACCOUNTING STANDARDS BOARD AMAZINGA WOMKHUBA OVAME UKUBONWA WOKUBALWA KWEZIMALI IGLOSARI YAMAGAMA ACHAZIWE.
INTELA-YOKUKHOKHELWA-KWEZIMALI-NGAPHAMBILI