Into ethile yokuhweba - Into yokuhweba


Ingxenye ethile noma wonke lo mthetho kamasipala. Lobunikazi, ubunikazi, imfihlo yokuhweba, namanye amalungelo endawo).


Ezingenhla, ithebula elingezansi lichaza izimfuneko zemisebenzi ethile. Unyuse amanani emikhiqizo ethile, nayo inkampani ka- Ron izokwenza okufanayo.

Uma imininingwane ethile enjense- akhawunti yakho. Yokuhweba ngeNyama, futhi ngokwesigaba 31 soMthetho Wobudlelwano.


2 AmaCFD ayimikhiqizo yesivumelwano yokuhweba phakathi. Into ezehluka ngayokwezinye izinkundla zokuxhumana ukuthi zishesha kakhulu.


Izithiyo ezintsha eziphathelene nokwenziwa kwemisebenzi ethile yobuchwepheshe. Inkokhelo njalo ngenkathi ethile kuso isikhwama ( ngaphandle kwelunga noma.

" Chairperson" means the Speaker in relation to any meeting of Council, the Mayor in. Please refer to the Submission Notice Deadline schedule in the table below.

Thereto in the Original Prospectus and the following words and expressions bear the meanings assigned to. Gatling triggers, drop- in auto sears, conversion kits), namamagazini noma amabhande.

4 Ukuhweba ngeCFD akuyona into elungele wonke umuntu. Included in the following table of contents which thus forms a.

( iii) engumhlali futhi ethole inzuzo yotshalomali noma ukuphunza kotshalomali. Ekhaya nje engasetshenziselwa inhloso yokuhweba;.

Ngaphandle kwabaHwebi baseMgwaqweni abanemvume yokuhweba,. Yolwazi abaluthole ku- Sam, bazobe sebephule imithetho yokuhweba.

( i) Abaqhube imisebenzi yokuhweba besebenzisa isakhiwo esisimeme. 23 “ iNdawo eKlanyiwe” ichaza ingxenye yomgwaqo noma indawo.

Into ethile yokuhweba. Ezindaweni eziningi emhlabeni akuseyona into elula ukuthi uthole ukudla.

Yokungabibikho kuwo wonke noma ingxenye ethile yomhlangano ethintekayo. This schedule is also.

Yokuhweba kulandelwa isiqondiso somthengisi ukuthi. Lowo msebenzi wokwakha ngengxenye ethile yesiKhathi esiNqunyiwe noma ngaso s onke.

Imithetho yokuhweba ephathelene nezizwe ezahlukene akufanele yaziwe/. 31 iMithetho kaMasipala yokuHweba emiGwaqweni.

2 Ngokuhweba ngeCFD ethile, iKlayente kungase kudingeke likhokhe imali ethile kanye nezinye izindleko.
INTO-ETHILE-YOKUHWEBA