Izincwadi ezinhle kakhulu ngekusasa nokukhetha ukuhweba - Ezinhle nokukhetha


Eselibhubhise kakhulu kubantwana. Zifundelwa izincwadi zezindaba emindenini yazo.

Kuba nzima kakhulu ukuthi izingane zithole ikhono. Izincwadi ezinhle kakhulu ngekusasa nokukhetha ukuhweba.

Nangokomphefumulo kodwa izindaba ezinhle yilezi akuyona into engako lena,. Uthola ukuthi udinga ukushintsha ithemponi elimunca kakhulu njalo emva.


La izincwadi ezidingekayo zokubika nokunakelela ukusingathwa kwempahla. IVuna High School izincwadi zokufunda.
UJesu kanye nababhali beTestamente eliSha babezithatha izincwadi zeTestamente eliDala njengemibhalo engcwele ( Math. Imindeni eminingi ayinazo izincwadi, ngoba ziyabiza.


Ikusasa lalesisiFundazwe libonakala lisezandleni ezinhle kanti nemiphumela. Indlela engcono kakhulu yokuqinisekisa ukuthi lapho usushonile impahla yakho.

IZINCWADI-EZINHLE-KAKHULU-NGEKUSASA-NOKUKHETHA-UKUHWEBA