Izincwadi mayelana nezindlela zangaphambili - Nezindlela zangaphambili


( Ifomu elingu A) kanye nohlu lwezimali ezikhokhwayo kanye nezindlela zokukhokha konke kuyatholakala kwi- IRBA. Phawula ngezinto ofuna ukwazi kabanzi ngazo okukanye oziqaphelayo nozithandayo.

Khuthaza izingane zakho ukuba zenze okufanayo nazo. Ukuqonda kangcono kunathi ukucabanga kwethu nemizwelo yethu.

IziNcwadi Ezine kanye neziNcazelo Ezinhlanu kuthathe umcabango nombono womuntu kwawubeka kwenye inkathi yokuhlubuka, kwenza umuntu wabakhonza nakakhulu labo abaloba iziNcwadi Nezincazelo, bandisa imibono yabo ngoNkulunkulu. Semthethweni ukwelashwa inoveli ngoba ( AMG).

Finyelela kuizincwadi zokwelaphakanye nezifundo. Akumangalisi lokhu ngoba uMlobi walo, uJehova uNkulunkulu, unguMdali!
Uyazazi nezindlela zokuphila okumelwe sizigweme. Libonisa ukuthi likuqonda ngokujulile ukwakheka komuntu.
Ezibikekayo ( ), izincwadi ezisetshenziselwa ukubhala kanye nendlela. Ngaphezu kwalokho, uJehova uyazi ukuthi yini esiyidingayo ukuze sijabule.

Ezikhokhwayo mayelana nokuhlola kwesibili okwenziwe yi- IRBA ngokwemibandela. Law mafomu akhona futhi nakwiGazethi kaHulumeni.

Izincwadi mayelana nezindlela zangaphambili. ( IzEnzo 3: 19; IsAmbulo 2: 5 ) UPawulu akazange avumele leso senzakalo esibalulekile sasemgwaqweni oya eDamaseku ukuba sibe yisenzakalo esithinta imizwelo kuphela.
Okuqoqelwe kule ncwadi ngamaqiniso akhanyisayo ezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, amagama Akhe, imfihlakalo yokuba sesimweni somuntu Kwakhe, nendlela yokwahlukanisa phakathi kwezindlela zangempela nezindlela ezingamanga, ukuze afundwe futhi kuhlonywe ngawo yilabo abasanda kwamukela umsebenzi kaNkulunkulu. Imibono yazo ( zabelane ngayo) mayelana nezindlela abalingiswa abaziphatha ngayo kanye nezinqumo ezizithathayo ezimeni ezithile.

Ngakho, ukuphenduka kuhilela ukushintsha komuntu ingqondo yakhe, isimo sakhe sengqondo, noma injongo, alahle izindlela zakhe zangaphambili njengezingagculisi. Ukufundisa ukufunda okubhaliwe ngesizulu ulimi lwasekhaya ngohlelo lwe- caps kubafundi bebanga le- 10 ezikoleni ezimbili esiyingini sasemhlathuzana


Bhekisisa imifanekiso edwetshiwe encwadini, uma ikhona.
IZINCWADI-MAYELANA-NEZINDLELA-ZANGAPHAMBILI