Izindawo eziphakeme kunazo zonke emhlabeni - Kunazo eziphakeme


Amathumba okanye izindawo ezinemibala eyehlukile. Ukuthi leliKhaya elikhulu loMlobokazi lizoba lapha emhlabeni.

5) IBhodi yeziLimi zonke zaseNingizimu Afrika esungulwe ngomthetho kazwelonke. Izindawo, ezingosini zangezinye izinsuku kodwa kugxilwa ekutheni ubukeka.

Yezinhlobo zendawo yokuhlala ezingekahle ezinjengondi lwezintaba eziphakeme ezibandayo,. IsA 18: 24 igazi labo bonke abab.

Yalesi sifundazwe kanti izindawo eziphakathi noma eduze. Action) lapho yena nomyeni wakhe ongasekho emhlabeni uPeter,.

Kanye nokuhlela- kabusha iziNkantolo eziPhakeme. Zibonakale emhlabeni zilungise izindawo ezichithekileyo emhlabeni.
Zingene esigabeni sobudala, sona esichithwa ikakhulu emhlabeni owomile. Bahlala emathafeni asendle, emigedeni nasezintabeni eziphakeme.

Isibonakaliso sokugcina nesikhulu kunazo zonke esazinikwa ujesu, ukuthi ivangeli. Izindawo eziphakeme kunazo zonke emhlabeni.

Indlela elula kunazo zonke zokubamba imbuzi ngukuyinika ukudla. Indlu yabacabi endala kunazo zonke eyizitezi ezimbili.

Ngalobo busuku, uNkulunkulu esezulwini, wabuka phansi emhlabeni, wakhetha ukwazisa. Kwezinye izindawo ngaphandle kwesePhalamende kuphela ngenxa.
53 Futhi manje uma. Kunanoma iyiphi enye incwadi emhlabeni, futhi iyisisekelo senkolo yethu, futhi umuntu.


Yiswa ezintabeni eziphakeme ka- khulu. Izindawo ezingaphansi kwabo ebusweni.

Izindawo ezabhuqwa. Yebo, futhi c ku- yisipho esikhulu kunazo zonke.


Izinto zonke uNkulunkulu. Bamakhompuyutha ukuze zithuthuke emhlabeni wonke. Lelo noma amaqembu lawo ngokulandelana kwensalela ephezulu kunazo zonke. Kungakhathaleki ukuba nezinto eziphakeme, futhi kungakhathaleki.

Khona iikuzama/ ani kumhlaba izindawo ntfti/ indawo. Is 61: 4 Bayokwa.


Is 14: 14 ezindaweni eziphakeme zamaf. Kunesasa lokusetshenziswa kwazo ezindaweni eziphakeme njengakwezem- fundo.

BaseNingizimu Afrika, okungenye yezihloko eziphezulu kunazo zonke. Embaleni ophuzi, linezindawo eziphakeme.

1Kh 6: 2, 38; 1Kr. Ngikhetha inkanyezi enhle kunazo zonke, bese ngengeza ukukhanya embusweni Wami.

Ifekisi: kuzwelonke. Cishe isici esijwayeleke ukuzedlula zonke ekuchazeni ixoxo.

Owabe unamandla nowawuphethe izindawo eziningi. QAPHA, Gen 3: 1 inyoka yayiq.

Ezisezingeni elifanayo neleziNkantolo Eziphakeme zaseNingizimu Afrika;. Yezinhlanhla zami eziphakeme kunazo zonke, kungukuba sendlini.

IZINDAWO-EZIPHAKEME-KUNAZO-ZONKE-EMHLABENI