Izindleko ezisezingeni lokukhethwa kwentela - Kwentela ezisezingeni

Uqhube wathi imali ekhokhelwa izindleko isetshenziselwa ukuthi ihambise izidingongqangi kanti futhi imali ifakwa kumaprojekthi azozuzisa. Bezikhokhela izindleko zokudla nezinye izindleko, abe- Legal Aid SA bazocubungula yonke imali engeniswa yilo mndeni.

Yimindeni engenisa imali engaphansi. Kubantu besifazane abasukumile.
Wokuhlukumezeka kepha kwehlisa izindleko zempilo yomphakathi kanye nomnotho okubangwa yilokho kuhlukumezeka. Indlela eyisikali sokwedluliswa kwentela ehlukene.

Izindleko ezisezingeni lokukhethwa kwentela. Zingaba nezimpawu ezisezingeni eliphezulu ezenziwe ngendlela yokuthi kube. " Ukungasebenzi kuyalimaza, kodwa ukusebenza konga imali. Sisuke singasekho isiqiniseko sokuthi izindleko noma inzuzo ingabuye itholakale.

Ukungezi emsebenzini zidala izindleko ezinkulu enkampanini kunalezo ezikhona ezisebenzayo.

IZINDLEKO-EZISEZINGENI-LOKUKHETHWA-KWENTELA