Izindlela ezingcono kakhulu zokukhetha zonke izinhlobo zemakethe - Izinhlobo zonke

Akusiwo wonke umuntu onethuba lokuhlala amaholide wonke esekhaya uma kudingeka uye emsebenzini vuka ungahlali ngoba unezivakashi. IZINDABA ZEBHAYIBHELI EZILANDISWA NGEZITHOMBE UNowa Unokholo KuNkulunkulu Ikhasi 4 kwangu- 4.

• Ukunyathela kufanele kuncishiswe. Hlela zonke izinto ngendlela kusuka ekutheni yini okufanele ithengwe, yiziphi izinto enizozenza ukuzijabulisa nokuthi zizonibiza malini.

• Izinyoni eziningi zisebenzisa amaxhaphozi ngezinkathi ezithile mazizalela. • Izinyoni ezihambayo njalo ehlobo zisebenzi- sa ixhaphozi njengezindawo zokuphumula.

” — Duteronomi 32: 4. INgxenye 2 Ukuphila Ngendlela Enempilo 2 2 Isifundo 2.

UNkulunkulu wokuthembeka, okungekho ukungabi nabulungisa kuye; ulungile futhi uqotho yena. Vikela ukudlisa kakhulu ebusika.
Izindlela ezingcono kakhulu zokukhetha zonke izinhlobo zemakethe. UJEHOVA WABE ESEWUVALA UMNYANGO.

IZINDABA ZEBHAYIBHELI EZILANDISWA NGEZITHOMBE UNowa Unokholo KuNkulunkulu GENESISE 5: 28– 8: 22 s INDODA ELUNGILE, UNOWA,. Ube esetshela abantu ukuthi okungcono mabasebenzise izindlela ezintsha zokulondoloza imali njengo- internet banking, cellphone banking noma benze ama- transfers kunokuthi baphathe ukheshi esandleni. UKUNGENISA ZONKE IZINHLOBO ZEZILWANE! KwaZulu- Natal sithole ukuthi lezi zigameko zande kakhulu enkabeni yeTheku, eNanda, Pinetown naseBrighton Beach, ” kusho uZonke.
IZINDLELA NEZINHLOBO ZOKWAMUKELA IZIBONELELO Abahlomuli nalabo ababhalisela izibonelelo zikahulumeni banelungelo lokukhetha indlela yokwamukela izibonelelo: Lezindlela Kubalwa Kuzo: • Ukufakwa kwemali ebhange lakho noma esikhungweni ohlala kuso. Ngayo, kanye nokunikeza ukuqonda ngomgudu wenzalo yazo zombili izinhlobo zobulili ( abesilisa nabesifazane).
• Ukuxoxa ngezindlela zokushintsha izindlela zokudla ukuze kubhekeleke isimo sempilo yomuntu. Ukusebetshenziswa kwamanzi ngokwesibili kuyindlela yesimanje entsha ezongezelala ekongiweni kwamanzi aphinde futhi alethe imikhiqizo nemiphumela enhlobonhlobo. White- winged Flufftail Izinyoni ezihambayo njalo ehlobo zisebenzisa ixhaphozi njengezindawo zokuphumula. Zonke izindlela zakhe ziwubulungisa.


EThekwini : E- Nkosi Albert Luthuli International Conference Center ochwepheshe abahlukene badingide izindlela ezintsha zokusetshenziswa futhi kwamanzi nokutholakala kwezinsiza ezithile kuwo.
IZINDLELA-EZINGCONO-KAKHULU-ZOKUKHETHA-ZONKE-IZINHLOBO-ZEMAKETHE