Izinketho zamasheya zizobe zihlukumezeka futhi zifakwe ekubalweni kwe eps ehlongozayo uma - Zamasheya zifakwe

Ukusho lokhu ngoLwesithathu emgubheni wosuku lwabesifazane eGaleshewe, eKimberley eNorthern Cape. Ucwaningo lulucwaningo lobunjalo besimo ( qualitative case study), ngaphansi kwe- interpretivist paradigm.

Kusetshenziswe izingxoxo ezisakuhleleka ( semi- structured interviews) nokubukela othisha befundisa ( observations),. Uma ingane incela ibele, kumele iqhubeke nokuphuza i- Bactrim kuze kube isiyekile ukuncela ibele kanti futhi kumele ihlolelwe i- HIV emavikini angu 6 ngemuva kokuyeka ukuncela ibele, uma.

Izinketho zamasheya zizobe zihlukumezeka futhi zifakwe ekubalweni kwe eps ehlongozayo uma. Noma ngubani noma kuthiwa unasiphi isikhundla kumele aboshwe uma ehlukumeza abesifazane.

INkantolo Yezikhalazo Ezincane akuyona inkantolo egcina am- arekhodi futhi amacala awabhalwa ngokohlelo olumisiwe. Uma ingane idla ubisi lwethini kanti futhi ingenayo i- HIV, i- Bactrim izomiswa.
Adonse leshort yepyjama engiyiqgokile nami ngiyishove ngezinyawo iphume. ISICHIBIYELO ESIHLONGOZWAYO OHLELWENI LWEZINDAWO EZIVULEKILE ZOMKHANDLUDOLOBHA WETHEKU ( Dā€™ MOSS) Lapha kukhishwa iSaziso Somphakathi ngokwesigaba 26( 5) soMthetho Wokuhlelwa.


Abenza la macala kumele babhekane nengalo yomthetho kungananazwa, " kusho uZuma. Uyazi akahlonipisi noma ephuma ezindleleni zakhe ezingicikayo ngoba ufike angivove ngesende ukudinwa kuphelele emoyeni.
Uma ungenelisekile ngomphumela wodaba, icala. Sesikhiphe umyalelo kuzo zonke izindawo zokuhlala izitshudeni ukuthi kufakwe ama- metal detectors ( imishini yokusesha) nemishini ekwazi ukubona uma umuntu engena nesikhali, ā€œ kusho uMlaza.
Kunezinto ezazenziwa uMaShezi ezazikhombisa ukungamhloniphi umyeni wakhe Bhala from ENGLISH ENG1501 at University of South Africa.
IZINKETHO-ZAMASHEYA-ZIZOBE-ZIHLUKUMEZEKA-FUTHI-ZIFAKWE-EKUBALWENI-KWE-EPS-EHLONGOZAYO-UMA