Izinketho ze jci stock - Izinketho stock

PK G 3I AndroidManifest. PK ¦ « “ G META- INF/ MANIFEST.

Î* ¢ ˆ‰ b‘ ‚ šö! ¯ dI> É ‹ Êe¶ 6.


§ ãÊñ pçÆq\ ¹pá8® \ ¸ p\ 8þ ] ¹ÕçžÜ+ ‡ 79íÍ. PK + ‰ # I AndroidManifest.

Izinketho ze jci stock. XmlþÊ] KnÂ0 Eï# * TbP© vÂwŒ* U, Å" i“ – Ä‘ ãÎ[email protected] Ðe° X ½ Žø\ ëÈöñß ü xÆ ` χ î çLÈ y!

MFþʵ} I³› ØÒíüFÜÿp‡ ï Q— F à‹ x Bhâ ÑŠ^ úõOçØUå²Ñ9ÈUß \ ¶ ƒ » É\ ¹renÕ« ²8êúߎQÛeuõ? Å è— m± ÖR( Óv( v £ 3mÃG å+ % Û ÚêÊ.

PK a^ G AndroidManifest. ªº¨ ú tU© ýî™ 3ø2ž© + Xß\ Ï™ { ~ ÷ » ß; ) DÙ( ‘ Aq* « & š¡ üß% # ÿ½ ƒÖ GÐ7РЯ ÐKè ( „ ú P š ¶ Ï¡ ¯ ï¡ Ÿ¡?

XmlþÊ­ — ËO W ÆÏØŒ ‚ 1 ’ ámó( O© 5„ RZ ) ¦! 1 ¸ bå/ ð ˜ èÒ¸ peŒK×.


Í& Å † ô¡ JaÑFQ¥ vYu uÙM· U• e ] dÑ? À ž¹o† ¯ ­ 4† ¾œÎ{ gî= ÷ νóæ “ à ¿ O ( üÞ[ ÷ íÄ( q xN¼$ ^ oˆ Ä â; ñ‹ ¸ îSÄ# â ñ™ øF´ € > b ¸ E& öˆ D$, / ˆ¯ ÄOâF ° L¸ Ä; â QU äˆ D˜ ™ ¤ C ilb ü_ & S3‹ $ 22 å˜ & 3GË58d ÔÃ¥ e « äÝ26Uü7jaÞ­ óÚÄ6® ñþ) í· « 4Ÿ jZ$ ± D uyrñŒ.

XmlþÊ­ UMOSA = ¯ ) ¶ • A¾± ` 4PÁ€! XmlþÊ­ ˜ ÍS› U ÆO A¤ Pl ò!


PK ± œJ res/ anim/ abc_ fade_ in.
IZINKETHO-ZE-JCI-STOCK