Izinketho zezinkokhelo zabasebenzi ezibikwe nge w2 - Izinketho ezibikwe

Singooqal' azive abahleli bebaze iindlebe ngeenjongo zokuphakela wena, mfundi wephepha, iindaba ngokukhawuleza nangobunjalo bazo. UNQUNYELWE ugwayi katiki umasikanda uKhuzani “ Indlamlenze” Mpungose emuva kokwehluleka ukufika emhlanganweni abebizwe kuwona yikomiti loxolo elibunjwe amakhosi ezizwe ezahlukene.


OKUDINGEKA UKWAZI INKANTOLO YEZIKHALAZO EZINCANE K W A Z U L U - N A T A L L A W SO C I E T Y Kungakhathaliseki ukuthi ufuna isinxephezelo noma umangalela omunye umuntu, le ncwajana yenzelwe ukukuhlinzeka nge- Nokho, ngesinye isikhathi kunzima ukuba sivule imilomo yethu futhi sikhulume ngokholo lwethu kulabo abasondelene nathi.

I' solezwe lesiXhosa liphephandaba lesiXhosa elipapasha iindaba yonke imihla kumnatha wonxibelelwano. Izinkinga Zomshado?

Ezizimali/ Izikweletu? Izinketho zezinkokhelo zabasebenzi ezibikwe nge w2. Izinceku zikaJesu Krestu ngasosonke isikhathi zihlezi zinomsebenzi wokuhambisa ivangeli Lakhe emhlabeni ( bona uMarku 16: 15– 16). Iningi losaziwayo kwezokungcebeleka lingabantu ababa nengebhe uma kungasakhulunywa lutho ngabo ezindabeni abanye bagcine sebenza izinto ezingezinhle.

Ezamacala/ Ezomthetho / Amasamanisi. Uphuzo Oludakayo?

PDF | On Apr 29,, Andiswa Mvanyashe and others published Uphononongo lokuchubeka kwezimo zabalinganiswa kwiincwadi ezichongiweyo zedrama zesixhosa. OwezokuThutha ugxilisa ezomnotho kubantu bonke USHICILELO OLUYISIPESHELI LWE- IzInSUkU EzIngU 100 EHHOvISI / UMnu Mxolisi Kaunda uthi ezinsukwini ezilikhulu zokuqala esehhovisi usebonile ukuthi uzozisebenzisa kanjani izinhlelo zoMnyango wakhe ukusabalalisa amathuba ezomnotho kwizakhamizi zaKwaZulu- Natal ngesikhathi sokuphatha kwakhe.


Izinhlobo Ezehlukene Zezinkinga Ezibhekelwa Yi EAP?
IZINKETHO-ZEZINKOKHELO-ZABASEBENZI-EZIBIKWE-NGE-W2