Ngaphambi kokuba ufunde wena - Ngaphambi ufunde


Nakhu ukusikisela: Ngaphambi kokuba ufunde, hlola kafushane ukwaziswa ngaleyo ncwadi yeBhayibheli nomlobi wayo ukuze uqonde kangcono ukuthi yini eyenza lelo Vangeli lihluke. Ukutholele umuntu onokuwohloka komqondo ngaphambi kokuba ukudinge.

Umsizi kungamsiza ukucabanga ngesihloko nesifundo ngaphambi kwesikhathi. IZenzo 2: 32) UThixo wamvusa uYesu enomzimba ofana nalowo wayenawo ngaphambi kokuba eze emhlabeni. JW_ _ 12 en In everyday conversation, organize your thoughts before you speak. Loluphawu lukhomba ukuthi kumelwe kufundelwe abantu itekisi elisemqoka.


6 Empilweni yomhlaba wokuqala, wakhetha ukuba nokholo kuJesu Krestu futhi ulandele uhlelo lukaNkulunkulu. Manje futhi uqhubeke ufunde ukuze uzilungiselele umsebenzi wakho ku-.

Ngaphambi kokuba ufunde wena. Fanele sazi ukuthi ngesinjani lesisisebenzi uBaba asithuma ukuyofuna umakoti.


Manje qhubeka ufunde amakhasi alandelayo ngaphambi kokuphendula imibuzo yesivivinyo esilandelayo. IBHAYIBHELI NEVANGELI LIKAJESU KRESTU Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele.

Isihloko senkulumo yanamuhla sithi, " IBhayibheli. Xh Kwincoko yemihla ngemihla, lungisa iingcamango zakho ngaphambi kokuba uthethe.
Ukuzimisela Ngokulungileyo E. Bangase bakwazi ukumnakekela lapho wena usathathe ikhefu.

Wavuswa enomzimba womoya njengeengelosi. Ngaphambi kokuba sizalwe, sasimazi uNkulunkulu.


( 1 Petros 3: 18 ) Ngoko ukuze abonwe ngabantu, kuya kufuneka uYesu azambathise umzimba wenyama. Enika uNkulunkulu “ ucu, ” ngaphambi kokuba isisebenzi sisho ngezwi, uRebeka uyavela umukela isisebenzi uthatha ucu.
Ukuze uphuze itiye noma ufunde. Ngenxa yokhetho lwakho, wazalwa emhlabeni.

Enye indlela enhle eyokusebenzisa abantu abasesifundweni ukuba bafunde itekisi. Isihlabelelo 151. Qhubeka ufunde ngale ndlela futhi uzivivinye ngemibuzo oyinikiwe uze usiqondisise sonke isahluko esiphathelene nemiThetho yoMgwaqo.

NGAPHAMBI-KOKUBA-UFUNDE-WENA