Ongakhetha kukho kanambambili kwesibhamu - Kukho ongakhetha


M_ ptamsâ kpJw kpJw \ o­ A© v hÀj§ Äçv tijw æsshÁn \ nìv eohn \ m« nse¯ nbt¸ mÄ _ m_ ptamëv In« b kpJ¯ nsâ IYbmév kpJw kpJw. UKUBHEMA akubafanele labo abafuna ukuphila ukuphila okude nokujabulisayo.


Kungani Kumelwe Ukuyeke Ukubhema? It is a technique or path, considered the simplest and shortest, through which one can attain one' s desires, and fulfill one' s wishes.
IsiZulu Ulimi Lwasekhaya ( HL) / P3 5 DBE/ Novemba NSC – Imemorandamu Akuvumelekile ukukopisha leli phepha Pheqa ikhasi 1. 14: 3 Ngubani ongaveza okuhlambulukileyo kukho.

It is said that the ' Deities' reside in the Yantras and by performing ' Puja' or worship of Yantras, one can. 1 A mandla obupristi okuhlanganisa imindeni inguna- phakade enye yezipho ezinkulu zikaNkulunkulu.

Omunye nomunye umuntu oqondayo indlela yensindiso ufisa izibusiso ezingunaphakade. Isiphi isinqumo esibaluleke kunazo zonke ongase uzenze ekuphileni, futhi ungasenza nini?
Umuntu osebhemé ugwayi isikhathi eside usengozini yokuba ekugcineni umbulale. Kodwa kunesinqumo esibaluleke kunazo zonke— ukukhetha kwakho ukukhonza uJehova.

5 Miningi imisebenzi abafundi abangakhetha kuyona. 3 Ubusha buyisikhathi sokwenza izinqumo ezibaluleke kakhulu.
Yantra Guidelines: - A Yantra is an instrument, or a talisman or a mystical diagram usually in copper. 5 Uma imihla yakhe inqunyiwe, umumo wezinsuku zakhe ukuwe, ubekile umkhawulo wakhe, aze angadluli, 6 # AmaH.


39: 13 ungambheki, aphumule, ukuze athokoze ngosuku lwakhe njengomqashwa. \ m« nse ] e { ] iv\ § Äçw

The candidates will be interviewed for admission. Okungcolileyo na?

Ongakhetha kukho kanambambili kwesibhamu. A½n sjÀfnív æsshÁn Ìm^ v s\ gvkmbn tPmenIn« nbt¸ mgmév _ m_ ptamëw a½nbpw UmUntbmsSm¸ w æsshÁn Xmakw XpS§ nbXv, A¶ hëv shdpw 7 hbÊv.
They must be personally present before the admission committee at the time of interview with their original certificates, get admission recommended and get their signatures attested.

ONGAKHETHA-KUKHO-KANAMBAMBILI-KWESIBHAMU