Uhlelo lokuhweba ukungahambisani nokuzithoba - Ukungahambisani lokuhweba

Ikhabhinethi yaluvuma ngemuva kokubonisana, kokuxoisana kabanzi kanye nokubukeza. 2 inkqatho enjalo, kodwa ngamanye amaxesha senzenjalo.

Nanzi indawo lapho okubhaliswa khona amagama kugwalo lokuvota kuhlelo lwe Biometric Voter Registration ( Ihlandla lakuqala: October 10th - October 25th). 2 Ibanjwa kangaki futhi ngaziphi izikhathi imihlangano a) Ikomidi Lesigceme kufanele lihlangane okungenani kanye ngenyanga.

Umphakathi Uzihlahlela Eyaphambili Akwanele ukuxoxisana ngokudlondlobala kwegciwane lengculazi emphakathini kuphela. ( Mateyu 28: 19, 20; 1 Petros 3: 21 ) Xa ubhaptizwa, ubonisa ukuba uthembise ukukhonza uYehova ngonaphakade.
Uhlelo lokuhweba ukungahambisani nokuzithoba. Umnyango Wokuhlela, Ukuqapha Nokuhlola eHhovisi LikaMongameli ( i- DPME), ngokulandela uMthetho Wokufinyeleleka Kolwazi ( i- PAIA) wonyaka we- ( uMthetho wesi- 2 wonyaka we- ), ulungise ibhukwana ukuze ukhuthaze ukufinyeleleka komphakathi olwazini olugcinwe yi- DPME.

64 Lesson 8 * Nhlolanja 17- 23 Umthelela Wokubuyisa Okweshumi N jengoba sibonile ngeviki eledlule, ukubuyisa okweshumi indlela ebalulekile yokutshengisa ukukholwa. Selokhu lwasebenza njengereferensi eyisisekelo yokwenziwa kwenqubomgomo kanye nomthetho.

Lomhlangano weKomidi Lesigceme. Indlela yokubukeza yaqalwa ngo Januwari wezi- ngabasunguli balolu hlelo lwezifundo abayi- 150 ababevela emkhakheni wemfundo.

Uma kube nesikhathi esanele sokuxoxisana ngemibuzo, izethameli zingadlulela phambili, okuyiyona njongo yalezizingxoxo njengoba itholakala esigcawini sokugcina. Kulilungelo ngokwenene ukubhaptizwa njengomnye wamaNgqina kaYehova.

Sebenzisa okubonayo lapha ukwenzela ukuthi ubekwazi lapho okumele ubhalise igama lakho kuhlelo lolu. N I- Our Perfect Wedding idlala njalo ngoLwesithathu ngo- 7 ebusuku kuMzansi Magic eku- channel 163 ku- Dstv.
Isizalwane seZimbabwe sihlola igama laso kugwalo lokuvota kuhlelo olwethulwe yiZimbabwe Electoral Commission ngoMgqibelo olukhangelelwe ukuthi luzagqhitshwa ekupheleni kukaNkwenkwezi. 5 FM, iSoul Sunday engena njalo ngeSonto kusuka ngo- 6 ekuseni kuze kuyoshaya u- 10, lukushiya ubusisekile ngezindlela eziningi ngoba kulo akukho ongakutholi kusuka ekudleni komphefumulo kuya emculweni nasezinkulumweni ezakhayo. UHLELO lukaSiya Mhlongo weGagasi 99. Uhlaka lwenqubomgomo yezemfundo luka- 1994 lwe- ABC lwenza isisekelo salo mbhalo.
UmNyango wokuHlela, ukuTjheja nokuHlunga nge- Ofisini kaMongameli ( DPME), ngokukhambisana nomThetho wokuThuthukiswa kokuFikeleleka kweLwazi ( PAIA) wango- ( UmThetho wesi- 2 waka- ), wenze imanyuwali ukukghonakalisa bona umphakathi ufikelela ilwazi eligcinwe yi- DPME. Umphumela wokuFunda 4: Uhlelo nokusetshenziswa kolimi 44 OKUQUKETHWE KANYE NEZIMO EZIBONAKALISA UKUZUZWA KWAMAZINGA OKUHLOLA 52 Ukusetshenziswa kwamathekisthi ekufundiseni kolimi 52 Ukuqonda ukuthi amathekisthi akhiwe kanjani 53 IziLimi –. Okubi kakhulu, ngamanye amaxesha siye sisebenzise iindlela ezinjalo zokwenza abanye abantu ukuba benze into esiyifunayo. Ithini Na Lento 9 min UZuko uyaqhayi, uyise uphilile njengokuba wamsa esibhedlele nje, uyazothusa uThandi ngathi ebengazi UChuma ubalisela unina ngomthandazo, kazi uThandi uza kumvumela na kuphakathi evekini nje.

Emuva kwalokho kwamiswa ikomidi elakhethwa ungqongqoshe, ukuba lihlele futhi liqondise kabusha uhlelo lwezifundo lwezi-. Yinto amaKristu amele ayenze leyo, ibe ibaluleke gqitha ukuze sisinde kwimbandezelo enkulu.

Izinyathelo Zokuqala Zokwenza Uhlelo Olusha ( Febhruwari, 1995). Lapha kungasetshenziswa uhlelo olutholakala esigcawini sokuqala.

Inhloso ye- Our Perfect Wedding wukuqinisekisa ukuthi izithandani ziba nosuku olumnandi lomshado zithokoze, zikhale ngoba zijabule hhayi ngoba kubheda uhlelo. Mayelana nokuqondisa nokuhlela kabusha uhlelo lwezifundo lwezi-.

UHLELO-LOKUHWEBA-UKUNGAHAMBISANI-NOKUZITHOBA