Ukubuka okulindelekile ngesikhathi sokusheshisa - Sokusheshisa ukubuka

15 Njengoba isihloko esandulelayo sichazile, ngaphambi kwesikhathi sikaJesu izinceku zikaNkulunkulu ezithembekile zazingenathemba lokuya ezulwini. Ukubuka okulindelekile ngesikhathi sokusheshisa. Olujwayele kepha uxube nezinye izilimi ngesikhathi esisodwa. Ngamtshela ukuthi ngesikhathi eze engithi ngiyegeza ngigqoke impahla ezihlanzekileyo.

Simagange ngokuphinde samukele omakhelwane bethu ngesikhathi esizayo lapho befika bezovakasha, babuke isakhiwo sethu kanye nemibukiso. Kuyozwakala kuyo inkantolo ukuthi kubuyelwa nini esitikini.

Kukhona izindawo zokuzikhulula, izindawo zokudayisa, kanti nabanikazi bem- boni bazoba nehhovisi lokuseben- zela ukuze bahleleke kahle. Ukukhula okulindelekile eminothweni yezimakethe esafufusa ibiyelwe wukuqalisa ukulungiswa kwezinhlaka okuhamba kancane, ukwenyuka kakhulu kwamandla emali, ukungalingani kokumayelana nezezimali kanye nemibandela eqinile yezezimali.

Ngesikhathi esisodwa. Imali efakiwe kulo msebenzi ingu- R87 million.

Nokho uvuthondaba luzobe lungekho eThekwini kepha luzobe lusesifundeni iKing Cetshwayo. ” U- Ingrid Magar Wayesebenze egunjini lokucwaninga okusansimbi iminyaka engu- 18, esebenzela i- International Nickel Company eyayisebenzela kule ndawo.

UJesu walingenisa kanjani ithemba elisha lezinceku zikaNkulunkulu? Okunye okulindelekile wukuthi icala lingahlali kepha kube nezethulo kanjalo nezicelo nhlangothi zombili. Kuvame ukubuka ukwethembeka njengendlela yokuziphatha engacacile neguqu- guqukayo ngokuya kwezimo; abantu abaningi kuyenzeka bangethembeki izikhathi ngezikhathi, kodwa bakubona lokho kwamukelekile uma- nje ukungethembeki kungekukhulu kakhulu. Wangitshela ukuthi okwamanje sengikhulilesengingumama.
Futhi bathi izimo ezithile zingenza kufaneleke ukungethembeki. Iqiniso nokwethembeka kuyahambisana njalo- nje.

Nakulokhu ukuthi usingaye okunguZuma ayoveza ubuso ezinkumbini zabalandeli abamesekayo. “ Njengenjwayelo- ke, emizamweni kaHulumeni yoku- guqula izimpilo zabantu, kukhona.

Zazibheke phambili ekuzuzeni ukuphila okuphakade emhlabeni, ikhaya lokuqala lesintu. Okusho ukuthi awukhulumi ulimi olulodwa luzimele.

Ukukhula kwamaNtombazana aseziFundweni Ukuncediswa lokwaziswa ngokungena esikhathini emantombazananeni asezifundweni. Ngithanda ukubonga abeWater Research Commission yase South Africa,.

Isidingo Sokuqonda Ngesikhathi SeSikhumbuzo.
UKUBUKA-OKULINDELEKILE-NGESIKHATHI-SOKUSHESHISA