Ukubuyekezwa kwesofthiwe yebhanari yokuzenzakalela ukubukeza - Ukubuyekezwa ukubukeza

SICELA UPHAWULE Le Ncwajana Yokwaziswa itholakala ngezilimi ezingu- 11. Bawo wethu waseZulwini, siyaKubulela ngale ntsasa ngenxa yokulunga nenceba yaKho, ngokusinika ilungelo lokuhlanganisana apha kwakhona, iseyimini enye kweli cala lenguNaphakade elikhulu, ukuza kunqula Lowo uthandekayo, iNkosi uYesu Kristu.
Ukubuyekezwa kwesofthiwe yebhanari yokuzenzakalela ukubukeza. DISEMBA“ Sizokukhombisa ukuthi Ungowesimame” Ukuhlukumeza kanye NoBandlululo koNgqingili AbaMnyama ‘ Lesbians’ kanye Nendlela Abanye Abantu Besilisa Abakhombisa Ngabo.

Ziningi izimpawu abantu abakholelwa kuzona ukuthi zivela kwabaphansi njengokuthi: Umuntu ongasekho ubefika ngephupho emndenini wakhe uma esefuna umsebenzi lowo noma kukhona afuna ukukukhuluma nabo. IKHO INDODA APHA ENOKUKHANYISA ISIBANE 1 IKHO INDODA APHA ENOKUKHANYISA ISIBANE ` Masithobe iintloko zethu ngoku.


Kufanele Uyalugubha KaNkulunkulu Kwezinsuku Ezingcwele noma yamademoni Amaholide? Zulu Rosary Prayers This language is also known as Isuzulu and Zunda.

Iqokomisa izindaba ezibaluleke kakhulu ezazihlelwe ngaphansi kwesihloko esithi Ukubukeza Isu Likazwelonke. UJesu Wabeka Isibonelo Sokuthobeka “ Nginibekela isibonelo, sokuthi njengoba nje ngenzile kini, nani nenze kanjalo.

UBonang washiya isigubhukane kwiMetro FM ngo- Ephreli wonyaka odlule ngemuva kwezinguquko ezinhlelweni, yena wafakwa noLerato Kganyago. It is also spoken by 38, 000 people in Malawi, 76, 000 people in Swaziland, and by 248, 000 people in Lesotho.


SISIKAZA ukusakaza esiteshini se- internet isilomo sikasaziwayo esasingumsakazi weMetro FM, uBonang Matheba. This language is spoken by 9, 210, 000 people in Zululand, South Africa.
Uyazi lapho kwavela izinsuku ezihlukahlukene ongcwele futhi amaholide kusukela? " Lapho ngosuku lwePhentekoste ababeze ngokugcwele, bonke babe Nganhliziyonye endaweni eyodwa " ( IzEnzo 2: 1) Bob Thiel, Ph. Izimpawu Zokuthi Kufanele Kwenziwe Umsebenzi.
UKUBUYEKEZWA-KWESOFTHIWE-YEBHANARI-YOKUZENZAKALELA-UKUBUKEZA