Ukubuyekezwa okungcono kakhulu kokuhweba kokukopisha kokukopisha - Ukubuyekezwa kokukopisha

Yikuphi okungcono ukwesula nokulinda impesheni? Isiluleko sokubambelela kuKristu # Fil.

UKUBUYEKEZWA NOKWENZIWA KWEMANUWALI BONA IKHAMBISANE NESIKHATHI. Nkomo UMBUZO: Mhla zingu- 30 kule nyanga ngizobe ngihlanganisa iminyaka engu- 65 kanti kuzobe sekuyisikhathi sokuya empeshenini.

Ngamanye amazwi, lokhu kwakungekhona ukwehluleka ngamazinga obuholi, kwakungukuqhubeka kwendlela yokuhlukunyezwa kwezemvelo kanye nezenhlalakahle ngezinye zezikhulu ezhola phambili eNingizimu Afrika. Ukubuyekezwa okungcono kakhulu kokuhweba kokukopisha kokukopisha.

3 AMAGAMA WOKUTHOKOZA IsiGaba sama- 32 somThethosisekelo weRiphabhliki yeSewula Afrika weumThethosisekelo) unikela woke umuntu ilungelo lokufumana nanyana ngiliphi ilwazi eliphethwe mbuso namkha ngomunye umuntu begodu lokho kufunelwa ukusebenzisa. 1: 30 Ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa enginakho ngenxa yenu nabaseLawodikeya nabo.
Wesishagalolunye onamandla kakhulu emhlabeni wonke futhi manje ohlola ibhange lesibili elikhulukazi kulelizwe ( iABSA eyingxenye yeBarclays). Umwitozo umwe rukumbi wagufasha kugabanya umubyibuho n’ Inda.
Kungenzeka ukuthi uKhayini ushade nodade noma umzala wakhe noma omunye wabadala kakhulu. Ni kenshi ujya ukora imyitozongorora mubiri ariko igihe kikagera ukayihagarika bitewe n’ impamvu zitandukanye harimo no kubura umwanya uhagije.

Iki ni igisubizo cyagufasha kugabanya umubyibuho ukabje, kugabanya inda, kugororoka no kwirinda indwara. Umukobwa witwa Zanele Ndlovu- Fox yariwe ku kuboko n’ ingona ubwo yari kumwe n’ umukunzi we bagiye mu kiruhuko ku ruzi rwa Zambezi mu gihugu cya Zimbabwe.
Izindaba /, 12: 50pm / Owen S. Ukubuyekezwa kwale nqubomgomo kunika kakhulu igunya namandla ezilimi zaboMdabu eziyisi- 9 ukuba zivale igebe elavuleka ngesikhathi lezi zilimi zicindezelekile ngesikhathi sobandlululo. ( uGenesisi 4; 8) Njengaloku babengabalimi kusho khona ukuthi besebakhulile, mhlawumbe bebenemindeni yabo. Alisitsheli futhi ukuthi wayeneminyaka emingaki uma ebulala uAbel.

UKUBUYEKEZWA-OKUNGCONO-KAKHULU-KOKUHWEBA-KOKUKOPISHA-KOKUKOPISHA