Ukukhokha izinkokhelo zokukhetha ikholi - Ikholi ukukhokha


Sikamasipala akusho ukuthi isibambele ukukhokha ngokuphelele,. UDumazile waxova ngisho eseganile wabuye wantshontshelana noMoloi isoka lakhe. Kuthi ibe pezulu inhlawulo abayidinga kim ngalesenzo sam ngizimisele ukukhokha kodea ngidinga incazelo yokuthi kungan babize kanje. Ukukhokha izinkokhelo zokukhetha ikholi.

1 Uma ikhasimende lehluleka ukukhokha imali okufanele liyikhokhele. Ngaphansi kwale Mithethodolobha, uyobekwa icala futhi ahlawuliswe noma uma ehluleka ukukhokha aboshwe isikhathi esingeqile. Waba neshwa- ke lokuthi kushe isitolo engakaqedi ukukhokha.

UKUKHOKHA-IZINKOKHELO-ZOKUKHETHA-IKHOLI