Ukulahlekelwa phambili kwezinkampani zasendiya - Ukulahlekelwa phambili


Akuwona wonke amanzi ethu asezingeni elifanele. Ukuthwala kwenziwa ngokungahloniphi amalungelo abantwana njengoba kuvezwe kuyiNgqungquthela ye- UN Ngamalungelo Omntwana ( CRC).

Kumuntu ukuthi ungowesimame noma owesilisa, kokubili, noma okunye okungale. KUYINTOKOZO kimi ukuphawula ngaleli bhuku elibhalwe nguSolwazi uJabulani Maphalala, futhi alethula emphakathini ukuba uzifundele wona.
• Inqubekela phambili yolwazi; okuqukethwe nengqikithi yalelo nalelo banga kukhombise inqubekela phambili ukusuka kokulula kuya kokulukhuni. Imibandela Eyeseka uMthethosisekelo WaseRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, Owenzelwe Abafundi Isendlalelo, Imibandela Eyeseka uMqulu.
Ukulahlekelwa phambili kwezinkampani zasendiya. ISIZULU HOME LANGUAGE Curriculum and Assessment Policy Statement Foundation Phase Grades R- 3 National Curriculum Statement ( NCS) aPs.


Ngisho namanje uma uzwa uKansas City esakaza kulokhu okuqoshiwe uyabona ukuthi wayehamba phambili. Izibalo zocwangingo lwango ezikhishwe abakwaStatistics SA muva nje, zithi zingaphezu kukaizingane zakuleli eziganile, ezidivosile, ezingabafelokazi nezikipitile.
Wenzani uMahluleli Ihhovisi likaMahluleli wesiKhwama seMpesheni lasungulwa ngomhla ka 1 Januwari. Ukuzuza ukulingana nenqubekela phambili yamalungelo esintu nenkululeko.

Nokukholakala, uhlonze kanye nokwenza ngempumelelo,. IHAMBA phambili iKwaZulu- Natal ( KZN) ngezibalo zezingane eziphakathi kweminyaka engu- 12 newu- 17, eziganiswa ngabazali ukuze bathole imali.


Umqondo kanye namakhono) okutholakala esiTatimendeni soHlelo LwezemFundo LukaZwelonke [ TaHFuZWE] sekuhlelwe kabusha ngokweNqubomgomo yesiTatimende soHlelo nokuHlola ka. Kungani Abaningi Kangaka Bephila Ngokwesaba?

I- PAIA UMthetho Wokuqhutshekiselwa Phambili Ukufinyeleleka Kolwazi I- PAIS Uhlelo Lokonga Ngezimoto Ezithwala Abantu I- SABS UPhiko LwaseNingizimU Afrika Lamazinga Ekhwalithi. Ezwekazini lonke, nsuku zonke, izinhlangano nabantu ngabanye bayalonakalisa.

Ukulahlekelwa nokubuyiselwa kobuzwe. Lesi simo asibonakali kodwa siyaqapheleka, ngoba sithinta cishe wonke umuntu, ngisho noma ngokuvamile singanakwa.

IsiZulu Ulimi Lokuqala Lokwengeza ( FAL) / P2 3 DBE/ Novemba NSC Akuvumelekile ukukopisha leli phepha Pheqa ikhasi OKUQUKETHWE: Leli khasi lizokusiza ukukhetha imibuzo ofisa ukuyiphendula ngaphandle kokufunda ISINTU sigubuzelwe ukwesaba.

IBhayibheli libizwa nangokuthi imiBhalo Engcwele, futhi lakhiwa izincwadi, noma izingxenye, ezingu- 66 eziqala kuGenesise zigcine encwadini yesAmbulo. UMAHLULELI WESIKHWAMA SEMPESHENI Okufanele ukwazi mayelana nokufaka isikhalazo 1. NGAPHAMBI kokuba uthathe iBhayibheli uqale ukulifunda, kuzokusiza ukwazi izinto ezimbalwa ngalo. Cha angibasoli laba basakazi abalokhu bebeke uMacingwane phambili uma bebuzwa ngomsakazi ababezifela ngaye.
Noma- ke lokhu kuyizinto zokuqhubekela phambili ezibalulekile, ongqingili, ongqingili besilisa, kanye nabantu. 2 Ingabe sinamanzi asezingeni elifanele?

Lokhu kunomthelela wokuba umuntu olifundayo avuleke umqondo,. ( b) Ukungabandlululi ngokobuhlanga nangokobulili. UMthetho Wokuqhutshekiselwa Phambili Ukufinyeleleka Kolwazi ( i- PAIA) wesi- 2 wonyaka we- ekuphumeleliseni amalungelo omthethosisekelo, ikakhulukazi • Unika yonke imigwamanda kahulumeni umsebenzi wokwenza lula ukufinyeleleka kolwazi/ kwamarekhodi. Amanye awo angcolile.


UKansas uyohlezi ehamba phambili. Inqubekela phambili yolwazi;.

Ukuqhubekela phambili, ukuthumba nokuthwala kwanamuhla kwabantwana abangamantombazane abangakathombi angeke. Leli bhuku liyinqolobane yomqondo ohlelwe ngokucophelela.

Ukubhaliswa kwezinkampani; ukukhuthaza ukuxazulwala ngokuzithandela kwezingxabano ezivela.
UKULAHLEKELWA-PHAMBILI-KWEZINKAMPANI-ZASENDIYA