Ukuphawula ukubeka phambili - Ukubeka phambili

Ukubeka inkunzi ∼ Ukuphawula inkunzi. NGESIKHATHI uNkk uZanele uKaMagwaza Msibi esungula iNational Freedom Party ( NFP) ngowezi- kuNhlolanja, baningi abahlaziyi abexwayisa ngokuthi kungenzeka.


Uncwaba • mahhala Silwa Nezifo, Silwa Nobubha, SiNika ithemba Ukuvikeleka okunambili kusho ukubeka ikusasa lakho phambili Ukuncelisa ibele Izithuthiziguli zasemakhaya. Ukubhodlela emswanini.
∼ Ukuba ingqwele noma uhambe phambili kulokhu okwenzayo. Ukuphawula ukubeka phambili. Ukubeka icala ∼ Ukumangalela umuntu. Ukubeka icala ∼ Ukumangalela umuntu.

UKUPHAWULA-UKUBEKA-PHAMBILI