Ukuthi izinketho zesikhwama sezikhuthazo zisebenza kanjani - Zesikhwama sezikhuthazo

Angikaze ngibe nezinsolo phambilini ngaze ngathola umqhafazo osolisayo ocingweni lakhe. Yingakho uKaunda ephinde wa- zibambela mathupha ukuqinise- kisa ukuthi izimoto ezihamambisa izintombi emkhosini woMhlanga KwaNongoma ziba sesimweni esi. Uthe akangabazi ukuthi uNjobo ubulawelwe umona. Uzazi kahle ukuthi wisdudla kunami why ufuna ukuba ngaphezulu ngoba zongipisthiza bese ngyafa bese kuthiwa ungbulele ngamabomu kanti ubuthi uyangijabulisa.

Beziqinile ezokuphepha emngcwabeni, amaphoyisa ekanise ngaphandle nangaphakathi ehholo obekubanjelwe kulo inkonzo. Sokusho ukuthi bayasazi IsiZulu uLimi Lwebele kanye nesiNgisi uLimi Lokuqala Lokwengeza.

Itshitshi lalingasonywa kodwa kusonywa kuphela lelo eseliqomile labongwa layalwa. Ubuwazi ukuthi usecaleni ngenxa yezono zakho?

“ Vele uma uphakama kukhona okuhlanganisayo kubakhona abantu abangajabuli bagcine sebekuzonda, ” kusho uMnyandu. Ngithole ukuthi umyeni wami weminyaka uthanda abantu besilisa.

Ukuthi izinketho zesikhwama sezikhuthazo zisebenza kanjani. “ Ngokuba bonke bonile, basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu.
Uzohamba kanjani ukuya esitolo Uzohamba nini ukuya esitolo Ubani ovula from AFL 1503 at University of South Africa. ” ( KwabaseRoma 3: 23).

UHorn ( ) ocwaningweni lwakhe lapho ebheka ukuthi umculo ungasiza kanjani ukuthuthukisa amakhono okulalela kubafundi abafunda isiNgisi njengoLimi Lwesibili, uthi umfundi woLimi Lwesibili lokwengeza kufanele agqugquzelwe ngothisha. Kudala kwakukhonjiswa amantombazane angamatshitshi ukuthi nxa eseqomile esengene ebuqhikizeni kudingeka asome kanjani?
Futhi uMnyango usubonile ukuthi kubalulekile ukuthi zihlale zenziwa ikakhulukazi uma kulindeleke ukuthi kube nemicimbi ekhona ezoletha isiminyaminya emigwaqweni.
UKUTHI-IZINKETHO-ZESIKHWAMA-SEZIKHUTHAZO-ZISEBENZA-KANJANI