Umbhalo wezokuhweba owedlule kakhulu - Umbhalo wezokuhweba

Ngo- May owedlule wayesemhlanganweni wenkampani nezisebenzi ezingaba ngu- 70 ukuze bathole izindlela ezintsha abangazisebenzisa kule nkampani. Maningi amabhuku esengawafunda ngeNgonyama uShaka futhi ngezwa okuningi ngaye ngenkambiso yokuxoxa indaba ngokukhuluma, ngixoxelwa ngumama uMntwana uMagogo, abafelokazi beNgonyama uDinuzulu, abafelokazi beNgonyama uSolomon nabanye aBantwana.


Imibono Eshintshayo Mayelana Nokuguga. Umbhalo wezokuhweba owedlule kakhulu.

Lezi izikhathi ezinhle kakhulu, ezabonwa ngabaprofethi bakudala futhi ezihanjelwa ngabaqaphi, besixuku sabalungileyo. Akusafani impela nangonyaka owedlule lapho ayaziwa khona njengenkomo edla yodwana, ehamba encika ngezindonga zesikole.

Umphathi wenkampani wathi bangakopela kwezinye izingosi ukuze bathuthukise eyabo. ( 01) ukusetshenziswa kolimi nezimpawu zokuloba.


Ukufunda umbhalo “ UNodumehlezi KaMenzi” ongakacindezelwa wenziwa ibhuku kube yinto eyisimangaliso kimi. Isimo sikaNkulunkulu sikhona kuwo wonke amazwi kaNkulunkulu, kodwa okubaluleke kakhulu emazwini Akhe ukwambula ubumbuka bawo wonke umuntu bese ebeka obala izinto ezifana nokungalaleli kwabo, ukungazithobi, ukwenza okungemukelekile, ukungabi mnene, kanye nokungakwazi ukumthanda uNkulunkulu ngeqiniso.

Kubonakala sengathi impendulo ixhomeke ekutheni ubuza bani. Ngokucofa umbhalo othi “ qhubeka” noma ngokuqhubeka nokusebenzisa kwakho iwebusayithi yethu, uyavuma ukusebenzisa ulwazi olugcinwa kwiwebhu olukhumbula okuthile ngawe.

( 06) nerejista kusezingeni elihle impela. Usebenzela ifemu yobuchwepheshe kodwa usebenzela kwakhe.

INkosi iliqaphile iBandla Lakhe. USUKE usungakanani uma usugugile?

Abeve eshumini nambili noma ubani oneminyaka engaphezu kuka- 25 bangamfaka kulesi sigaba. Futhi yena uqaphile labo aba, njengo Solomon Chamberlain, landela imiyalo woMoya Ongcwele futhi abahlangana nabafowabo kanye nodadebabo kumhlaba wonke ukusiza ukuletha phambili lomsebenzi omkhulu kaNkulunkulu. Ungawashintsha amasethingi olwazi olugcinwa kwiwebhu olukhumbula okuthile ngawe noma nini. Umngani wakhe lona igama lakhe nguTebogo, kodwa udume kakhulu ngelikaTebza. ( 02) * Ubude bombhalo buhle impela. ( 03) 3* Ubude bombhalo buwulandele kahle kakhulu umgomo mlayelo.


( 02) * Uhlelo, ukusetshenziswa kolimi nezimpawu zokuloba kusezingeni eliphezulu impela. ( 07) * Isitayela, iphimbo nerejista kusezingeni elihle kakhulu.

Bheka ngoba manje usezitholele nomngani omusha.

UMBHALO-WEZOKUHWEBA-OWEDLULE-KAKHULU