Umthamo wokusabalalisa ukuhlaziywa kwesisombululo sangaphambili - Wokusabalalisa umthamo

UKHUNGATHEKILE umndeni kagogo obulawe phambi kwabazukulu washonela phezu komunye eMzimkhulu. Ubukhosi News is a quality, freely distributed newspaper reporting on and for South African communities.
Baningi kakhulu empini yabashokobezi eNkandla abathi akulwelwe ukufa nokuphila ukuze kuzokhululeka iNgonyama uDinuzulu. Wayesebenze egunjini lokucwaninga okusansimbi iminyaka engu- 18, esebenzela i- International Nickel Company eyayisebenzela kule ndawo.

Lokhu kukhombisa ukuthi baya ngokuya banda abazali nabafundi ababonayo ukuthi lolu limi luwumgogodla ezilimini ezisemthethweni esifundazweni iKwaZulu- Natal kanjalo nasezweni lonke eNingizimu Afrika. I- PAIA UMthetho Wokuqhutshekiselwa Phambili Ukufinyeleleka Kolwazi I- PAIS Uhlelo Lokonga Ngezimoto Ezithwala Abantu I- SABS UPhiko LwaseNingizimU Afrika Lamazinga Ekhwalithi I- SAHRC IKhomishane YaseNingizimu Afrika Yamalungelo EsiNtu I- SANAS Uhlelo LaseNingizimu Afrika Lukazwelonke Lokuqinisekiswa.

U- Ingrid Magar, isakhamuzi saseTuxedo Park, eNew York eseduze nalapho, wayephakathi komakhelwane abaningi abafika bezobuka isakhiwo. UNkk Nokukhanya Mlengana ( 64) waseNgqokozweni, eMzimkhulu, udutshulwe ngoLwesine ebusuku kanti kuthiwa ubelungiselela ukulala ngesikhathi ehlaselwa.


1 I nkonzo kaJesu Krestu yabaNgcwele bezinsuku zoku- gcina yeqiniso ibuyisiwe ngokuphelele namhlanje emhlabeni. Kuze kube yimanje awukho umbiko usuke wabika ubungcono kule nkinga, nakuba ikhona imizamo eyenziwayo ukulwa nale nkinga kodwa asikabi bikho isisombululo.

2 isikhathi kimi, ukuba ngimbone enqondweni yami Eguqile eNsimini yaseGetsemane noma ngimbone Ebiza ULazaru ukuba aphume ethuneni. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabaklolodayo.

Ukuzelapha ekhaya ngendlela yesintu: Ithumba Uma unethumba ufuna lisheshe livuthwe khona uzolikhama, uhlanganisa ushukela nensipho enemisebe yelanga, bese unamathisela kuleyondawo oyisola ukuthi inethumba, ulale ukufakile wakuvala ngendwangu, liyavuthwa ithuma kuvele nomlomo bese kubalula ukuthi likhameke. Ngesikhathi ngenza,

Inqubo yamakhemikhali esetshenziswa ama- bacterium asemthonjeni wamanzi ashisayo kuthiwa i- chemosynthesis. I- phytoplankton ihlanganisa izitshalo noma izilwane ezinjengezitshalo ezitholakala engxenyeni yolwandle engaphezulu,.

Umthamo ngeelitha/ ngehektare Ixesha lokuwufaka Uhlobo lokhula olubulawayo I- acetochlor ( + Isikhuseli) 840 iigram/ ngelitha, 75 - 1, 00 iilitha/ ngehektare Phambi kokuhluma kwesityalo Iintlobo zengca zonyaka ubukhulu becala, 00 - 1, 30 iilitha/ ngehektare Phambi kokuhluma. Leli gama lihlukile kwelithi photosynthesis, inqubo esebenza ngokukhanya yohlaza nezithombo ne- phytoplankton.

Aphansi amazinga okufunda okubhaliwe kubafundi baseNingizimu Afrika futhi kuseyinkinga engakasitholi isisombululo. Ibandla likaJesu Krestu labaNgcwele Bezi-.

Umthamo wokusabalalisa ukuhlaziywa kwesisombululo sangaphambili. Listen to Ubuhle Bensizwa Busentanyeni from Sibongile Khumalo' s Sibongile Khumalo for free, and see the artwork, lyrics and similar artists. Kwathi iMpi isibambene eNkandla ngoNhlaba we- 1906, uBhambatha noMangati baphikelela kuDinuzulu beyozwisisa mayelana nokuzibandakanya kwaso nempi yabashokobezi. Minyaka yonke ulimi lwesiZulu luya lukhula kakhulu esikoleni sethu.

Isikhulu esiphezulu sakulesi sibhedlela, uNkk Zanele Ndwandwe, sithe inkinga enkulu ababhekana nayo wukuthi isibhedlela sase- Edendale sidala njengoba sineminyaka engu- 60 ngakho asisakwazi ukumumatha umthamo omkhulu weziguli ezisuke zidinga usizo.

UMTHAMO-WOKUSABALALISA-UKUHLAZIYWA-KWESISOMBULULO-SANGAPHAMBILI