Umthetho wokuhweba phambili ngokusho kwe ulama - Ngokusho phambili

UHulumeni angahle alubhekisise kabanzi udaba lokuphasisa umthetho wokuhweba ngomzimba – umthetho ongaletha injabulo kumayengandoda aseNingizimu Afrika. Umlawuli webhange wase- Australia umemezele namuhla ukuthi uzophenya nge- Commonwealth Bank, osolwa ngokuvumela ukusetshenziswa kwamadivaysi ayo okuthengiswa smart ukuvula imali nemali Imisebenzi yobuphekula.

Kufanele kufake ukuhlinzeka kokwedluliswa komhlaba we- Ingonyama Trust, izimpahla, izikweletu, ilungelo nomthwalo. Ikwanika umntu onjalo isishwankathelo esicacileyo sokwakhiwa, imisebenzi, iinkonzo kunye nesalathiso solwazi se- dti ukuze akwazi ukuchonga ulwazi olufunwayo ukuba ngaba sele lufumaneka.

UMthetho Wokuchitha kufanele uhlinzeke ukuchithwa kwe- Ingonyama Trust Act we- 1994 kanye nokubhidliza nokuqeda kwe- Ingonyama Trust. I- Arsenalna, isiteshi esitimela ngaphansi komhlaba jikelele I- Arsenalna, isiteshi esitimela ngaphansi komhlaba jikelele UMthetho Wokuqhubekisela Phambili Ukufinyeleleka Kolwazi we- ( uMthetho wesi- 2 we- ) waqala ukusebenza mhla zi- 9 Mashi, wenza ukuba kusebenze ilungelo lomthethosisekelo lokufinyeleleka kunoma iluphi ulwazi olugcinwe umgwamanda kahulumeni noma wangasese oludingekayo ukuze kusetshenziswe noma kuvikelweke nanoma imaphi amalungelo. Ku- DNA yaseGuatemalans.
Le ncwadana ibonelela nabani na onqwenela ukusebenzisa umThetho ngeenkcukacha zoqhagamshelwano neenkqubo zokufumana ulwazi olungqalileyo kwi- dti. Ukhishiwe kuleli viki umbiko weSouth African Law Reform Commission ophakamisa ukuthi kwakhiwe i- Adult Prostitution Reform Act.

NgokoMthetho Wokulawulwa Kukagesi, ka- ( uMthetho onguNombolo 4 ka- ), ulawule imboni yegesi ehamba ngamapayipi ngokoMthetho weGesi, ka- ( uMthetho onguNombolo 48 ka- ), uphinde ulawule imboni yamafutha ahamba ngamapayipi ngokoMthetho wamaFutha Ahamba Ngamapayipi, ka- ( uMthetho onguNombolo 60 ka- ). Umthetho wokuhweba phambili ngokusho kwe ulama.
UMthetho Wokuphathwa Kohlelo Lamatayitela Ezingxenye wonyaka we- ( uMthetho we- 8 wonyaka we- ) • UMthetho Wezinsizo Zomlamuli Ohlelweni Lopmphakathi wonyak we- ( uMthetho wesi- 9 wonyaka we- ) • UHlaka Lobudlelwano Phakathi Kohulumeni ( uMthetho we- 13 wonyaka we- ) : • Uhlelo Lukazwelonke Lwentuthuko 7.

UMTHETHO-WOKUHWEBA-PHAMBILI-NGOKUSHO-KWE-ULAMA