Ungakwazi yini ukwenza inzuzo ebusweni bephambili - Yini inzuzo

Yini lena efihlakele ezinsolweni zika Sathane zokuthi uma uNkulunkulu angase aphuce uJobe lezizinto, uJobe “ ‘ angakuthuka ebusweni baKho’ “ ( Jobe 1: 11)? Kanje ngokuthi, isichaze isigwebo sentambo njengokuthi.
BaseCanada baye bancika on yakudala, bathi, uma umakhelwane ephatha ukuba nesidlo, a plate kumele ibuyiselwe ezingcolile, noma kuzodingeka amashwa if a neighbor brings you a plate of food, you must return the plate dirty; washing it will bring bad luck Sidiniwe nabo, futhi kakhulu zingabaza khona izibonakaliso ezinje, kodwa akakwazanga. Uveze nokuthi uzimisele ngakuba nenkampani yakhe ezosiza intsha ehlukene kuleli efuna ukwazi kabanzi ngomsakazo.


Siyakwazi ukubona ukuthi yini izwe elingakwazi ukukwenza, uma kuphela. Ungakwazi yini ukwenza inzuzo ebusweni bephambili.
Izindaba ezilotshwe lapha akusizo ezangempela, khumbula ukwenza ucansi oluphephile njalo nje. Ukwenza ibhajethi kuyasiza ngoba uyakwazi ukubona.
ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA ( FAL) IPHEPHA LOKUQALA ( P1). Zikhona izikhathi eziba nzima kule ndawo.

Ngiphatheke kahle kakhulu kanti nemali ingconywana. Ngabodwana namalungelo obuqotho ebusweni bokucindezelwa wukwaziwa.
SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS. Ngiyacela, ake welule isandla sakho, uthinte kuze kufike ethanjeni lakhe nasenyameni yakhe ubone ukuthi ngeke yini akuthuke khona kanye ebusweni bakho.

Inhliziyo yomuntu ozinikezele onomoya owaphukileyo idabuka ngokujulile ngenxa yesono sakhe, yenziwa ibe phansi ngenxa yokuba nomuzwa wokungamukelwa uNkulunkulu, futhi izimisele ukwenza noma yini ukuze iphinde izuze umusa waphezulu. Injabulo nothando kubhalwe ebusweni bezingane zase- LIV.


Umfazi Kabasi wami Sekuphele 5 months ngisebenza estolo sika bab’ Khumalo. U- Smith uyakwazi.

“ Yazi angikaze ngikhothwe, ngizwa bethi kumnadi, ungakwazi ukungizwisa nami? Yini funny, izitsha kungukuthi wageza phakade.

Ungakwazi, futhi ukwazile, ukutshela uhulumeni ukuthi athuthukise. Uthe njengoba ekhula emkhakheni wokusakaza ufuna ukwenza izinto eziningi emkhakheni wokudidiyela nokukhiqiza izinhlelo.

” ( Jobe 2: 4, 5 ) Ngokusebenzisa igama elithi “ umuntu, ” angambizi ngegama uJobe, uDeveli ungabaza ubuqotho babo bonke abantu.

UNGAKWAZI-YINI-UKWENZA-INZUZO-EBUSWENI-BEPHAMBILI