Yikuphi ibhidi futhi ucele intengo ekuhwebeni kwangaphambili - Ibhidi ekuhwebeni

Izingane futhi uzinikele ngakho konke ukuzibona zivikelekile. Ngokuchaza ukuthi impilo yayimnandi kanjani ngesikhathi eshada akhulume from BPT bpt1501 at University of South Africa.
Umdlavuza, futhi uma usunqobile uba namandla uthokozele impilo. Indlela Yokukhulisa Uthando Lokufunda “ Fundisa ingane indlela okufanele iphile ngayo, iyoyikhumbula ukuphila kwayo konke.
UKUSOKA: UNGASALI! Ukulwa Nezifo, Ukulwa Nendlala, Ukunika Ithemba.

Kunini futhi kungani owesifazane ongumKristu kufanele athwale ekhanda lapho enza izinto eziphathelene nokukhulekela? Buka mina emva kokwelashwa, ngivakashela.
Eminyakeni eminingi eyadlula abantwana bethu bebebulawa yindlala ezikoleni ngenxa ykuthi babehamba amabanga amade izikole. IzAga 2: 6, 7 zithi: “ UJehova unikeza ukuhlakanipha; emlonyeni wakhe kuphuma ulwazi nokuqonda.
Unikeza isiqondiso esisidingayo ukuze senze izinqumo ezinhle ezidumisa uNkulunkulu. Ake sicabangele ingxoxo ephefumulelwe yomphostoli uPawulu ngale ndaba.
” — IZAGA 22: 6, TODAY’ S ENGLISH VERSION. Abaqotho uyobabekelela ukuhlakanipha okusebenzayo.

IFP: Ukhongolose Awuyeke Ukuba Abazenzisi Odabeni Lokubuyisana Iqembu leNkatha esifundazweni saKwaZulu- Natali selinxuse iqembu le- ANC ukubai liyeke ukuba abazenzisi odabeni lokubuyisana njengoba elikukhulumayo kungahambisani nezenzo. Gwema ukudla okunjengeklabishi,. Njengoba nje izigidi zabantu ziye zazibonela, ukuhlakanipha okutholakala eBhayibhelini kuyasebenza futhi akunakuqhathaniswa. Siyazi ukuthi kubakhona abantu abayizigebengu abacathamela izingane ngezinhloso zabo ezimbi ezingadingeki kwinhlalakahle yezingane zethu.

Yikuphi ibhidi futhi ucele intengo ekuhwebeni kwangaphambili. UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu- Natal, uNkk Nomusa Dube- Ncube, ucele abantu ukuthi bahlale beqaphile ikakhulukazi ezifundeni iKing Cetshwayo, uMkhanyakude naseZululand lapho imvula idala izikhukhula khona. ” Lapho abantu bekufuna lokho kuhlakanipha bese bekusebenzisa, bayazuza. Yikuphi ukudla okumele kugwenywe ngabesifazane abakhulelwe?

YIKUPHI-IBHIDI-FUTHI-UCELE-INTENGO-EKUHWEBENI-KWANGAPHAMBILI